Koukuttavat saatekirjeen mallit Englanninopettajalle: Opas kirjoittamiseen

Artikkelin tarkoituksena on korostaa hyvän Englanninopettajan saatekirjeen merkitystä työnhakuprosessissa. Saatekirje on usein ensimmäinen asia, jonka mahdollinen työnantaja näkee, ja se voi olla ratkaisevassa asemassa siinä, pääsetkö haastatteluun vai ei. Mitä taitoja ja ominaisuuksia Englanninopettajan tehtävissä vaaditaan, ja miten nämä voidaan parhaiten esittää saatekirjeessä? Millä tavoin saatekirjeen kirjoittaminen eroaa muista työhakemukseen liittyvistä teksteistä? Mikä merkitys saatekirjeellä on työnhaun kannalta? Tässä artikkelissa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Englanninopettajan Saatekirjeen Malli

Oxford International School
1 New Oxford Street
London, UK

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my keen interest in the English Teacher position at Oxford International School, which I learned about through your advertisement on the school's official website. I believe that my strong educational background and extensive experience in teaching English make me an outstanding candidate for this position.

I hold a Bachelor's degree in English Literature and a Master's degree in Education. Furthermore, I am TEFL certified and have over five years of experience teaching English in diverse educational settings. In my previous role as an English teacher at ABC International School, I was responsible for preparing lesson plans, grading papers, and providing individualized support to students. I have a proven track record of developing innovative teaching strategies to improve students' English language skills, comprehension, and vocabulary.

Throughout my teaching career, I have been praised for my creative and interactive teaching methods. I was awarded the 'Teacher of the Year' award at my previous school due to my dedication and results in improving students' English proficiency. I believe that these experiences and successes make me highly suitable for the English Teacher position at your esteemed school.

I am familiar with Oxford International School's reputation for nurturing global citizens and promoting academic excellence. I am particularly drawn to your school's emphasis on fostering creativity, critical thinking, and love for learning among students. I strongly feel that my teaching philosophy aligns seamlessly with these values.

I am eager to bring my passion for teaching, my innovative teaching methodologies, and my commitment to fostering a conducive learning environment to the Oxford International School. I would welcome the opportunity to further discuss how I can contribute to your school's success in a personal interview.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of contributing to your reputable institution.

Yours sincerely,

[Your Name]

Englanninopettajan saatekirjeen rakenteen merkitys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu


Englanninopettajan


Englanninopettajan tehtävään pyrkivän on tärkeää ymmärtää, että saatekirje on ensiarvoisen tärkeä osa hakuprosessia. Se on ensimmäinen kosketuspiste, jonka avulla hakija voi tehdä myönteisen vaikutuksen rekrytoijalle. Ulkoasun, kuten selkeän jaotellun rakenteen, ammattimaisen kielenkäytön sekä virheettömän oikeinkirjoituksen, merkitystä ei tule aliarvioida. Siten saatekirjeen visuaalinen ilme ja sisällön jäsentely ovat avainasemassa herättämään vastaanottajan mielenkiinnon. Tämä on ensimmäinen askel kohti unelmien uraa ja uusia haasteita Englanninopettajana, joten siihen kannattaa panostaa.

Englanninopettajan saatekirjemallin lisäksi meillä on tarjolla myös muita samankaltaisia malleja, joita lukijamme saattavat haluta tarkastella.

Welcome to the English Class

Tervehdys on ensimmäinen asia, jonka palkkaava johtaja tai työnantaja näkee hakemuksessasi. Se on ensimmäinen tilaisuutesi tehdä vaikutus ja osoittaa kunnioitusta ja ammattitaitoa. Tervehdys on erityisen tärkeä, kun haet opettajan virkaa, koska se osoittaa kykysi viestiä tehokkaasti ja kunnioittavasti.

Tervehdyksen tulisi olla kohtelias, ammattimainen ja ystävällinen. Se on myös hyvä tilaisuus osoittaa, että olet tehnyt tutkimustyötäsi ja tiedät, kenelle hakemuksesi on osoitettu.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tervehdyksistä, jotka voit sisällyttää hakemukseesi Englanninopettajan virkaa varten:

 • Hyvä Herra / Rouva [Sukunimi],
 • Arvoisa [Työnantajan nimi],
 • Arvoisa [Sukunimi],
 • Arvoisa palkkauspäällikkö [Sukunimi],
 • Hyvä [Koulun nimi] -tiimi,
 • Arvoisa Englannin opetuksen rekrytointitiimi,
 • Hyvä [Koulun nimi] -rekrytointitiimi.

On tärkeää muistaa, että tervehdys on vain yksi osa hakemusta. Tervehdyksen tulee olla yhtä ammattimainen ja huolellisesti harkittu kuin loput hakemuksesta. Sen tulisi olla osa kokonaisuutta, joka osoittaa pätevyytesi, intohimosi ja sitoutumisesi Englanninopettajan tehtävään.

Jos et tiedä, kenelle hakemuksesi on osoitettu, on silti mahdollista luoda ammattimainen ja kohtelias tervehdys. Voit käyttää esimerkiksi seuraavia yleisempiä tervehdyksiä:

 • Hyvät rekrytoijat,
 • Arvoisa rekrytointitiimi,
 • Hyvä palkkauspäällikkö,
 • Arvoisa Englannin opetuksen rekrytointitiimi.

Nämä tervehdykset osoittavat kunnioitusta ja ammattitaitoa, vaikka et tietäisikään tarkalleen, kenelle hakemuksesi on osoitettu.

Englanninopettajan

Englanninopettajan saatekirjeen avauskappaleen luominen

Englanninopettajan saatekirjeen avauskappaleen kirjoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se luo ensivaikutelman hakijasta. Kappaleen tulee olla selkeä, ytimekäs ja ammattimainen. Sen tulisi sisältää hakijan nimi, ammatillinen titteli ja kiinnostus avointa työpaikkaa kohtaan.

Avauskappaleen tulisi alkaa persoonallisella tervehdyksellä, jossa mainitaan vastaanottajan nimi, jos se on tiedossa. Tämän jälkeen hakija esittelee itsensä ja ilmaisee kiinnostuksensa Englanninopettajan paikkaa kohtaan. Hakijan on tärkeää ilmaista selvästi, että hän on innostunut ja motivoitunut hakemaan juuri kyseistä paikkaa.

Lisäksi avauskappaleessa tulisi mainita, missä ja miten hakija on saanut tietää avoimesta työpaikasta. Tämä osoittaa, että hakija on aktiivinen ja hänellä on halu työskennellä juuri kyseisessä koulussa tai oppilaitoksessa. Tietolähde voi olla esimerkiksi työpaikkailmoitus verkossa, henkilökohtainen suositus tai tieto avoimesta paikasta koulun tai oppilaitoksen verkkosivuilta.

Esimerkiksi: "Hyvä Rehtori Virtanen, olen kieltenopettaja Maija Meikäläinen ja kiinnostunut Englanninopettajan paikasta Teidän koulussanne. Sain tiedon avoimesta työpaikasta koulunne verkkosivuilta. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta liittyä dynaamiseen ja monipuoliseen opetustiimiinne."

Tämä avauskappale osoittaa hakijan kiinnostuksen kyseistä työpaikkaa kohtaan ja antaa myös tietoa siitä, mistä hakija on saanut tiedon avoimesta työpaikasta.

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my keen interest in the advertised English Teacher position at your esteemed institution, which I learned about through your job posting on the School Spring website. As a passionate and dedicated professional with over five years of experience in teaching English at secondary level, I am confident that I would make a valuable contribution to your educational team.


Englanninopettajan saatekirjeen pääkohdat

Englanninopettajan saatekirjeen pääkappaleet ovat olennaisia oppilaiden ja heidän vanhempiensa ymmärtämisen kannalta. Ne tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen opettajan opetusmetodeihin, luokan odotuksiin ja tavoitteisiin, tärkeisiin päivämääriin sekä tiedon jakamisen kanaviin. Tämän kirjeen avulla opettaja luo ensisijaisen yhteyden oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa, mikä auttaa rakentamaan luottamuksellisen ja avoimen oppimisympäristön. Jokaisen kappaleen tärkeyttä ei voi aliarvioida, sillä ne muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä tulevalta lukuvuodelta voidaan odottaa.

Englanninopettajan saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa tulee kertoa omista taidoista ja kokemuksista, koska ne antavat työnantajalle kuvan siitä, miten hyvin hakija soveltuu hakemaansa tehtävään. Tärkeää on korostaa erityisesti niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen olennaisia hakemassaan englanninopettajan tehtävässä.

Esimerkiksi, jos työpaikkailmoituksessa on mainittu, että hakijalta edellytetään kokemusta toisen kielen opettamisesta, hakijan tulisi kertoa omasta kokemuksestaan toisen kielen opettamisesta. Tämä auttaa osoittamaan, että hakija on tietoinen työn vaatimuksista ja pystyy täyttämään ne.

Lisäksi taidot tulisi yhdistää suoraan työn vaatimuksiin. Jos esimerkiksi työpaikkailmoituksessa mainitaan, että hakijalta edellytetään taitoa käyttää digitaalisia opetusvälineitä, hakijan tulisi kertoa omasta kokemuksestaan ja taidostaan käyttää näitä välineitä opetuksessa.

With over ten years of experience teaching English at both high school and university levels, I have a proven track record of developing innovative curriculum to effectively engage students, foster their comprehension of English language, and promote critical thinking skills. This includes a strong proficiency in lesson planning, classroom management and individual student evaluation, which aligns with the requirements of your open position.

Englanninopettajan saatekirjeen toisen kappaleen tarkoitus on esitellä hakijan aiempia saavutuksia ja työpanosta. Tämä on tärkeää, koska se antaa mahdolliselle työnantajalle käsityksen hakijan kyvyistä ja ammattitaidosta. Hakijan tulisi esitellä erityisiä saavutuksia aiemmista tehtävistään, kuten onnistunutta opetusprojektia tai merkittävää parannusta oppilaiden kielitaidossa.

Työpanoksen korostaminen osoittaa, että hakija on aktiivinen ja sitoutunut työntekijä. Hakijan tulisi kertoa, miten hän on vaikuttanut positiivisesti työpaikkaansa tai oppilaidensa oppimiseen.

Lisäksi on tärkeää, että hakija linkittää saavutuksensa ja työpanoksensa tulevaan työnantajaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kuvailemalla, miten aiemmat saavutukset ja kokemus voivat tukea tulevan työnantajan tavoitteita. Tämä osoittaa, että hakija ymmärtää työnantajan tarpeita ja on valmis tuomaan oman panoksensa niiden täyttämiseen.

Dear [Recipient's Name],

I am an experienced English teacher with a strong track record in delivering exceptional educational results. In my previous role at [Previous School], I successfully increased student proficiency in English by 25%, implemented innovative teaching techniques that were later adopted school-wide, and consistently received high satisfaction ratings from both students and parents.

These accomplishments not only demonstrate my ability to effectively teach and engage with students, but they also show my dedication to improving the overall quality of English education. I am confident that my proven teaching methods, combined with my passion for English literature and language, could greatly benefit your institution and contribute to the academic success of your students.

Best Regards,

[Your Name]


Englanninopettajan

Päätöskappale Englanninopettajan Saatekirjeessä

A well-crafted closing paragraph in an English teacher's cover letter is essential to leave a lasting impression on the reader. It's crucial to express enthusiasm for the opportunity to discuss further in an interview. This is an opportunity to reiterate your interest in the job and to convey your eagerness to contribute to the institution with your skills and experience. Furthermore, it's important to provide your contact information for easy reference. Also, expressing gratitude for the opportunity is a polite gesture that shows your appreciation. This way, you can end your letter on a positive note, leaving the reader with a favorable impression of your professionalism and enthusiasm for the role.

In conclusion, I am extremely enthusiastic about the possibility of bringing my passion for English language and literature to your institution. I am confident that I can make a significant contribution to your team and I look forward to the opportunity to discuss my application further in an interview. Thank you very much for considering my application. It is genuinely appreciated.

A Grateful Conclusion to the English Teacher's Cover Letter

Kohteliaisuuspuheenvuoro on tärkeä osa ammattimaista keskustelua ja viestintää. Se koskee erityisesti työhakemusten kirjoittamista, jossa hakijan tulee osoittaa kunnioitusta ja ammattimaista otetta potentiaalista työnantajaa kohtaan. Tämä on erityisen tärkeää, jos hakija hakee esimerkiksi englanninopettajan paikkaa, sillä tässä roolissa hän on esimerkkinä opiskelijoilleen paitsi kielen, myös viestintätaitojen suhteen.

Hakemuksen lopussa käytetty kohtelias loppulauseke on erityisen tärkeä, sillä se jättää lukijalle viimeisen vaikutelman hakijasta. Seuraavat esimerkit ovat ammattimaisia ja sopivat hyvin englanninopettajan hakemukseen:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Toivottaen,
 • Kiittäen,
 • Lämpimästi,
 • Arvostavasti.

Nämä loppulausekkeet osoittavat kunnioitusta ja ammattimaista otetta, ja ne sopivat erinomaisesti englanninopettajan hakemukseen. Ne viestivät myös hakijan ymmärrystä kohteliaasta ja ammattimaisesta viestinnästä, joka on tärkeä taito englanninopettajalle.

Englanninopettajan Allekirjoitus


Englanninopettajan saatekirjeen allekirjoituksen muoto on merkittävä osa viestin kohdentamista ja henkilökohtaisuuden luomista. Kysymys on, olisiko digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus parempi.

Digitaalinen allekirjoitus on käytännöllinen ja ajanmukainen. Se on myös nopea ja helppo tapa varmistaa, että kirje on todella kirjoittajan lähettämä, mikä lisää sen aitouden tunnetta. Digitaaliset allekirjoitukset ovat myös yleistyneet merkittävästi viime vuosina, ja niitä käytetään laajasti erilaisissa yhteyksissä, kuten työsopimuksissa, laskuissa ja sähköposteissa. Ne ovat siis nykypäivän standardi ja niitä pidetään yleisesti hyväksyttävinä.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo mukanaan tietynlaista henkilökohtaisuutta, jota digitaalinen allekirjoitus ei pysty välittämään. Se luo vaikutelman, että kirjoittaja on nähnyt vaivaa kirjeen eteen ja antanut siihen henkilökohtaisen kosketuksen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös herättää tunteita ja muistoja, sillä se on perinteinen tapa allekirjoittaa kirjeitä ja muita asiakirjoja.

Kumpi allekirjoitus sitten on parempi, riippuu pitkälti kirjeen tarkoituksesta ja kohderyhmästä. Jos tavoitteena on luoda mahdollisimman henkilökohtainen ja intiimi yhteys vastaanottajaan, käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla parempi vaihtoehto. Jos taas tavoitteena on viestiä ammattimaisuutta ja ajanmukaisuutta, digitaalinen allekirjoitus voi olla sopivampi.

Lopulta molemmilla allekirjoitustavoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, eikä ole yhtä oikeaa vastausta siihen, kumpi niistä on parempi. Tärkeintä on, että allekirjoitus palvelee kirjeen tarkoitusta ja kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla.

Englanninopettajan

Hyödyllisiä Vinkkejä Englanninopettajan Saatekirjeen Kirjoittamiseen


Englanninopettajan saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä osa työhakemusprosessia. Saatekirje on törmäyskurssi itseesi, opetustapoihisi ja filosofiaasi. Seuraavassa on joitakin yksityiskohtaisia vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, jotka auttavat sinua luomaan vakuuttavan ja mieleenpainuvan saatekirjeen.

 1. Suunnittele ja rakenne: Ennen kirjoittamisen aloittamista, suunnittele kirjeesi rakenne. Yleensä saatekirjeen tulisi sisältää johdanto, keskiosa, jossa kerrot taidoistasi ja kokemuksistasi, sekä päätösosa, jossa ilmaiset kiinnostuksesi kyseiseen tehtävään.
 2. Kohdista kirjeesi: Varmista, että saatekirjeesi on räätälöity kullekin haettavalle tehtävälle. Tutki koulua ja sen kulttuuria ja sisällytä nämä tiedot kirjeeseesi.
 3. Korosta taitojasi: Saatekirjeessä kannattaa korostaa erityisesti niitä taitoja ja kokemuksia, jotka tekevät sinusta sopivan hakemaasi tehtävään. Kerro esimerkiksi, miten olet käyttänyt luovia opetusmenetelmiä, saanut oppilaat innostumaan englannin kielestä tai kuinka olet järjestänyt onnistuneita kulttuuritapahtumia.
 4. Ole henkilökohtainen: Kirjoita kirjeesi henkilökohtaisella ja inhimillisellä äänellä. Käytä esimerkkejä omasta elämästäsi ja kokemuksistasi osoittaaksesi, kuinka olet oppinut ja kasvanut opettajana.
 5. Kiinnitä huomiota kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen: Koska haet englanninopettajan tehtävään, kirjeesi kieliopin ja oikeinkirjoituksen on oltava moitteetonta. Lue kirjeesi läpi useaan otteeseen ja käytä tarvittaessa oikolukuohjelmaa.
 6. Käytä ammatillista kieltä: Vältä liian epävirallista kieltä tai slangi-ilmauksia. Saatekirje on ammatillinen dokumentti, joten sen tulisi heijastaa ammatillista asennettasi ja osaamistasi.
 7. Pidä kirjeesi tiiviinä: Hyvä saatekirje on yleensä yhden sivun mittainen. Pidä lauseesi ja kappaleesi lyhyinä ja ytimekkäinä.
 8. Kiitä lukijaa: Lopeta kirjeesi kiittämällä lukijaa ajasta, jonka hän on käyttänyt hakemuksesi käsittelyyn. Tämä osoittaa arvostusta ja ammattimaisuutta.
 9. Allekirjoita kirjeesi: Muista allekirjoittaa kirjeesi. Tämä luo henkilökohtaisen kosketuksen ja tekee kirjeestä ammatillisen.
Muista, että hyvä saatekirje voi erottaa sinut muista hakijoista. Käytä siis aikaa sen suunnitteluun ja kirjoittamiseen, jotta se edustaa parhaiten sinua ja opetustaitojasi.

Englanninopettajan

Englanninopettajan saatekirjeen laatiminen


Artikkeli käsittelee ihanteellisen Englanninopettajan saatekirjeen kirjoittamista ja kertoo, kuinka tärkeää on tuoda esille omat vahvuudet, taidot ja kokemukset. Hakijan on tärkeää korostaa, miten hän voi tuoda arvoa kouluun tai oppilaitokseen, ja miten hänen ainutlaatuiset taidot edistävät oppilaiden oppimista ja kehitystä. Saatekirjeessä tulee mainita myös hakijan kyky työskennellä tiiminä, joustavuus ja sopeutumiskyky sekä halu jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen.

Saatekirje on voimakas työkalu, joka voi merkittävästi vaikuttaa työnhaun onnistumiseen. Se on mahdollisuus tehdä hyvä ensivaikutelma ja erottua muiden hakijoiden joukosta. Siksi on tärkeää panostaa sen kirjoittamiseen ja tehdä siitä yksilöllinen ja hakijaa itseään kuvaava.

Työnhakijoita kannustetaan mukauttamaan saatekirjeen mallia oman kokemuksensa ja taitojensa perusteella. Jokaisella opettajalla on oma ainutlaatuinen taitojensa ja kokemuksensa yhdistelmä, ja on tärkeää tuoda tämä esille saatekirjeessä. Muista, että sinä itse tunnet parhaiten omat vahvuutesi ja taitosi, joten käytä niitä hyödyksesi ja tee saatekirjeestäsi vakuuttava.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni