Näin Kirjoitat Täydellisen Saatekirjeen Sisäisen Tarkastajan Työhön – Vinkit ja Mallit

Sisäisen tarkastajan tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa organisaation toiminnan tehokkuuteen ja riskienhallintaan. Hyvin laadittu saatekirje on avainasemassa, kun haet tätä vaativaa ja vastuullista tehtävää. Saatekirjeen merkitys korostuu erityisesti Sisäisen tarkastajan roolissa, sillä sen avulla voit tuoda esiin arvokasta osaamistasi ja kokemustasi, jotka eivät välttämättä käy ilmi pelkästä ansioluettelosta.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Sisäisen tarkastajan saatekirjeen malli

[Nimesi]

[Puhelinnumerosi]

[Sähköpostiosoitteesi]

[LinkedIn-profiilisi (valinnainen)]

[Yrityksen nimi]  
[Yrityksen osoite]  
[Postinumero ja kaupunki]  
[Paikkakunta], [Päivämäärä]

Hyvät [Yrityksen rekrytointitiimi/henkilön nimi],

Kirjoitan ilmaistakseni kiinnostukseni [Yrityksen nimi] avoinna olevaa Sisäisen tarkastajan -tehtävää kohtaan, jonka löysin [lähde, esim. yrityksen verkkosivut, työpaikkailmoitus, LinkedIn]. Olen kokenut ja motivoitunut sisäinen tarkastaja, ja uskon, että taitoni ja kokemukseni vastaavat erinomaisesti tehtävän vaatimuksia.

Ensimmäisen kappaleen alussa haluan tuoda esille keskeiset taitoni ja kokemukseni, jotka tekevät minusta sopivan ehdokkaan tähän tehtävään. Olen työskennellyt yli viisi vuotta sisäisen tarkastuksen parissa, ja minulla on vahva tausta riskienhallinnassa, taloudellisessa analysoinnissa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa. Tunnen hyvin erilaiset auditointityökalut ja -menetelmät, ja olen suorittanut useita onnistuneita tarkastuksia, jotka ovat tuottaneet konkreettisia parannuksia organisaatioille. Olen varma, että kykyni analysoida ja raportoida tarkasti sekä ehdottaa käytännön ratkaisuja tukevat [Yrityksen nimi] tavoitteita ja vaatimuksia.

Toisessa kappaleessa haluan kertoa saavutuksistani aiemmissa tehtävissäni. Esimerkiksi edellisessä työpaikassani [Edellinen työnantaja] onnistuin tunnistamaan ja korjaamaan useita merkittäviä prosessivirheitä, mikä johti huomattaviin kustannussäästöihin ja paransi organisaation tehokkuutta. Näiden saavutusten myötä sain tunnustusta kyvystäni parantaa liiketoimintaprosesseja ja vahvistaa sisäisiä valvontamekanismeja. Uskon, että vastaavanlaiset tulokset ovat mahdollisia myös [Yrityksen nimi] organisaatiossa, ja että voin tuoda lisäarvoa tiimillenne.

Kolmannessa kappaleessa haluaisin osoittaa tietämykseni [Yrityksen nimi] toiminnasta ja selittää, miksi yritys sopii minulle erinomaisesti. Olen seurannut [Yrityksen nimi] kasvua ja innovatiivisia ratkaisuja alalla, ja olen erityisen vaikuttunut sitoutumisestanne eettisiin toimintatapoihin ja jatkuvaan parantamiseen. Arvostan suuresti [Yrityksen nimi] arvoja ja strategista suuntaa, ja uskon, että työkulttuurinne ja tavoitteenne sopivat erinomaisesti omien ammatillisten tavoitteideni kanssa.

Päätöskappaleessa haluan ilmaista innokkuuteni mahdollisuudesta keskustella lisää tästä tehtävästä haastattelun muodossa. Olen käytettävissä sovittuna ajankohtana ja vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiinne. Kiitän teitä ajastanne ja harkinnastanne sekä toivon voivani tuoda panokseni [Yrityksen nimi] menestykseen.

Ystävällisin terveisin,

Sisäisen tarkastajan saatekirjeen rakenteen merkitys ja tärkeys


Sisaisen tarkastajan


Uratavoitteiden saavuttaminen ja haastavien Sisäisen tarkastajan -tehtävien tavoittelu vaativat tarkkaa ja huolellista valmistautumista. Yksi merkittävä tekijä tässä prosessissa on hyvin laadittu saatekirje, jonka ulkoasu ja rakenne voivat huomattavasti vaikuttaa hakijan menestykseen. Huolellisesti suunniteltu ja ammattimaisesti esitetty saatekirje ei ainoastaan viesti hakijan vakavasta suhtautumisesta tehtävään, vaan myös heijastaa hänen tarkkuuttaan ja huolellisuuttaan—ominaisuuksia, joita Sisäisen tarkastajan roolissa arvostetaan erityisesti. Näin ollen saatekirjeen estetiikka ja selkeys ovat avainasemassa luomassa ensimmäistä vaikutelmaa, joka voi avata ovia urapolun seuraaviin vaiheisiin.

Hyvä vastaanottaja,

Kun haet Sisäisen tarkastajan -virkaa, on tärkeää tehdä hyvä ensivaikutelma jo hakemuksesi alkusanoista lähtien. Asianmukainen tervehdys osoittaa ammattimaisuutta ja kunnioitusta työnantajaa kohtaan. Tässä on muutamia esimerkkitervehdyksiä, joita voit käyttää hakemuksessasi:

 • Arvoisa [johtajan nimi],
 • Hyvä [yrityksen nimi] rekrytointitiimi,
 • Hyvä [johtajan nimi] ja [yrityksen nimi] rekrytointitiimi,
 • Hyvä [johtajan nimi],
 • Arvoisa rekrytointipäällikkö,
 • Hyvä [yrityksen nimi] HR-tiimi,
 • Arvoisa [johtajan nimi] ja rekrytointitiimi,
 • Hyvä [yrityksen nimi] rekrytointiosasto,

Jokainen näistä tervehdyksistä on muodollinen ja osoittaa kunnioitusta sekä yritystä että palkkaavaa johtajaa kohtaan. Muista aina kohdistaa tervehdys oikealle henkilölle tai tiimille, mikäli tiedot ovat saatavilla, sillä tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyösi ja olet aidosti kiinnostunut tehtävästä ja yrityksestä.

Sisaisen tarkastajan

Avauskappale Sisäisen tarkastajan saatekirjeessä

Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen innostuneena hakemassa Sisäisen tarkastajan tehtävään yrityksessänne, sillä koen, että tarjoamanne rooli vastaa erinomaisesti osaamistani ja uratavoitteitani. Sain tiedon avoimesta paikasta LinkedIn-profiilini kautta, ja yrityksenne maine alan edelläkävijänä herätti heti kiinnostukseni.


Sisäisen tarkastajan saatekirjeen runkokappaleet

Sisäisen tarkastajan saatekirje on keskeinen osa organisaation hallintoa ja valvontaa. Tämä kirje toimii siltojen rakentajana johdon, hallituksen ja muiden sidosryhmien välillä, tarjoten selkeän näkemyksen tarkastustyön tuloksista ja suosituksista. Saatekirjeen pääkappaleet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne tarjoavat rakenteen ja selkeyden, joiden avulla vastaanottajat voivat ymmärtää tarkastuksen keskeiset havainnot, riskit ja toimenpide-ehdotukset. Tässä kappaleessa tarkastelemme saatekirjeen pääkappaleiden merkitystä ja niiden roolia tarkastusprosessin tehokkuuden varmistamisessa.

Sisäisen tarkastajan saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa tulisi tiivistää keskeiset taidot ja asiaankuuluva kokemus, jotka vastaavat haetun työn vaatimuksiin. Esimerkiksi voit mainita kokemuksesi riskienhallinnasta, taloudellisesta analyysistä ja sisäisestä valvonnasta, sekä korostaa kykyäsi tunnistaa ja raportoida epäkohtia tehokkaasti. Näiden taitojen yhdistäminen työn vaatimuksiin osoittaa, että sinulla on tarvittavat valmiudet ja kokemus menestyäksesi tehtävässä.

Sisäisen tarkastajan roolissa olen kehittänyt vahvoja analyyttisiä taitoja ja syvällistä ymmärrystä riskienhallinnasta, mikä on auttanut minua tunnistamaan ja arvioimaan organisaation toiminnan keskeisiä riskejä. Kokemukseni monipuolisten tarkastusprosessien johtamisesta sekä kykyni kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa tekevät minusta ihanteellisen ehdokkaan varmistamaan, että organisaationne toimintatavat noudattavat parhaita käytäntöjä ja lainsäädännön vaatimuksia.

Sisäisen tarkastajan saatekirjeen 2. kappaleen tulisi keskittyä esittelemään aiemmissa tehtävissä saavutetut merkittävät tulokset ja työpanos. Esimerkiksi voit mainita, kuinka olet onnistunut parantamaan organisaation sisäisiä prosesseja, löytämään ja korjaamaan merkittäviä taloudellisia poikkeamia tai tehostamaan riskienhallintaa. Korosta, miten juuri nämä saavutukset voivat olla hyödyksi tulevalle työnantajalle, kuten parantamalla heidän taloudellista läpinäkyvyyttään, vähentämällä riskejä tai tehostamalla operatiivista tehokkuutta. Näin voit osoittaa konkreettisesti, miten aikaisempi kokemuksesi ja osaamisesi voivat tuoda lisäarvoa uudessa roolissa.

Arvoisa vastaanottaja,

Olen toiminut sisäisenä tarkastajana viimeiset viisi vuotta, joiden aikana olen onnistunut kehittämään tehokkaita valvontaprosesseja ja parantamaan organisaatioiden riskienhallintaa. Yhdessä aiemmista tehtävistäni johdin tiimiä, joka löysi ja korjasi merkittäviä taloudellisia epäkohtia, säästäen yritykselle yli 500 000 euroa vuodessa. Uskon, että kokemukseni ja saavutukseni voivat tuoda merkittäviä hyötyjä myös teidän organisaatiollenne, erityisesti taloudellisen tehokkuuden ja riskienhallinnan parantamisessa.

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimesi]


Sisaisen tarkastajan

Päätöskappale Sisäisen tarkastajan saatekirjeessä

Hyvän päätöskappaleen merkitys Sisäisen tarkastajan saatekirjeessä on olennainen, sillä se jättää hakijasta positiivisen ja ammattimaisen vaikutelman. Päätöskappaleessa hakijan tulisi ilmaista innostuneisuutensa mahdollisuudesta keskustella lisää tehtävästä, tarjota yhteystiedot ja kiittää mahdollisuudesta.

Seuraavassa on esimerkki:

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta keskustella lisää tästä tehtävästä ja siitä, kuinka voin tuoda osaamiseni ja kokemukseni yrityksenne käyttöön. Uskon vahvasti, että sisäisen tarkastuksen osaamiseni ja sitoutumiseni laadukkaaseen työhön voisivat tuoda merkittävää lisäarvoa tiimillenne. Olen käytettävissä haastatteluun teille sopivana ajankohtana, ja minut tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta [puhelinnumero] tai sähköpostitse osoitteesta [sähköpostiosoite]. Kiitän lämpimästi tästä mahdollisuudesta ja odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]


Tämä päätöskappale korostaa hakijan innostuneisuutta, tarjoaa selkeät yhteystiedot ja kiittää mahdollisuudesta, jättäen lukijalle positiivisen ja ammattimaisen vaikutelman.

Arvoisa vastaanottaja,

Olen innostunut mahdollisuudesta keskustella tarkemmin siitä, kuinka voin tuoda lisäarvoa yrityksenne sisäisen tarkastuksen toimintoihin. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan innolla mahdollisuutta tavata teidät henkilökohtaisesti haastattelussa.

Ystävällisin terveisin,

[Sinun Nimesi]


Kiitollinen Loppu Sisäisen Tarkastajan Saatekirjeeseen

Kun kirjoitat kohteliaisuuspuheenvuoroa Sisäisen tarkastajan hakemukseen, on tärkeää muistaa, että sen tulee olla sekä ammattimainen että kunnioittava. Hyvin muotoiltu kohteliaisuuspuheenvuoro voi olla ratkaiseva tekijä vakuuttaessasi rekrytoijan pätevyydestäsi ja sopivuudestasi tehtävään.

Aloita puheenvuoro kiitoksella mahdollisuudesta hakea tehtävää. Voit myös mainita, miten arvostat yrityksen toimintaa ja miten näet työsi sisäisenä tarkastajana osana tätä kokonaisuutta. Seuraavaksi korosta kiinnostustasi ja innostustasi tehtävää kohtaan. Kerro lyhyesti kokemuksistasi ja taidoistasi, jotka tekevät sinusta sopivan kandidaatin.

Esimerkki kohteliaisuuspuheenvuorosta:

Hyvä rekrytointitiimi,

Kiitän teitä mahdollisuudesta hakea Sisäisen tarkastajan tehtävää yrityksessänne. Olen seurannut organisaationne toimintaa jo pitkään ja arvostan suuresti sen sitoutumista laatuun ja eettisiin toimintatapoihin.

Olen erittäin kiinnostunut tästä tehtävästä ja uskon, että monivuotinen kokemukseni sisäisen tarkastuksen parissa sekä vankka tietämykseni alalta tekevät minusta ihanteellisen kandidaatin. Olen toiminut vastaavissa tehtävissä useissa eri organisaatioissa ja tuonut merkittävää lisäarvoa tarkastusprosessien tehostamiseen sekä riskienhallintaan.

Toivon, että minulla on mahdollisuus keskustella kanssanne tarkemmin siitä, miten voisin tuoda osaamiseni ja intohimoni tähän rooliin.


Toivon, että minulla on mahdollisuus keskustella kanssanne tarkemmin siitä, miten voisin tuoda osaamiseni ja intohimoni tähän rooliin.

Ammattimaiset loppulausekkeet:

 • Vilpittömästi
 • Ystävällisin terveisin
 • Kunnioittavasti
 • Parhain terveisin
 • Kiitollisin terveisin
 • Arvostavasti
 • Lämpimin terveisin
 • Parhain yhteistyöterveisin

Näiden loppulausekkeiden avulla voit varmistaa, että viestisi päättyy kohteliaasti ja ammattimaisesti, jättäen positiivisen vaikutelman lukijaan.

Ystävällisin terveisin


Sisäisen tarkastajan saatekirjeen allekirjoituksen valinta on tärkeä seikka, joka ansaitsee huolellista pohdintaa. Allekirjoitus viestii vastaanottajalle paitsi kirjeen aitoudesta myös sen henkilökohtaisesta luonteesta. Tämän vuoksi on syytä tarkastella, olisiko digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus parempi vaihtoehto.

Digitaalinen allekirjoitus tarjoaa monia etuja modernissa liiketoimintaympäristössä. Ensinnäkin se on kätevä ja nopea, mikä säästää aikaa sekä allekirjoittajalta että vastaanottajalta. Digitaalinen allekirjoitus voidaan myös helposti integroida sähköisiin dokumentinhallintajärjestelmiin, mikä parantaa asiakirjojen seurattavuutta ja arkistointia. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on turvallinen, sillä se voidaan suojata salaustekniikoilla, jotka estävät asiakirjan muuttamisen allekirjoituksen jälkeen. Tämä luo luottamusta ja varmuutta, että dokumentti on autenttinen ja koskematon.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo mukanaan ainutlaatuisen henkilökohtaisuuden, johon digitaalinen versio ei välttämättä pysty. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi viestiä vastaanottajalle, että asiakirja on laadittu huolellisesti ja että allekirjoittaja on sitoutunut sen sisältöön henkilökohtaisella tasolla. Tämä voi olla erityisen tärkeää, kun kyseessä on sisäinen tarkastus, joka usein käsittelee arkaluonteisia ja tärkeitä asioita. Käsinkirjoitettu allekirjoitus siis lisää dokumenttiin inhimillistä kosketusta, joka voi parantaa vastaanottajan luottamusta ja arvostusta allekirjoittajaa kohtaan.

Lopulta valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu kontekstista ja kohdeyleisöstä. Jos saatekirje lähetetään organisaation sisällä ja vastaanottajina ovat henkilöt, jotka arvostavat tehokkuutta ja teknologista edistystä, digitaalinen allekirjoitus saattaa olla parempi vaihtoehto. Toisaalta, jos saatekirje lähetetään tärkeille sidosryhmille tai tilanteissa, joissa henkilökohtainen kosketus ja luottamuksen rakentaminen ovat avainasemassa, käsinkirjoitettu allekirjoitus voisi olla suositeltavampi.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että molemmilla allekirjoitusmuodoilla on omat etunsa ja ne voivat palvella eri tarkoituksia. Sisäisen tarkastajan on hyvä arvioida tilannetta tapauskohtaisesti ja valita allekirjoitusmuoto, joka parhaiten tukee viestin tarkoitusta ja vastaanottajan odotuksia. Näin varmistetaan, että saatekirje on mahdollisimman vaikuttava ja henkilökohtainen.

Sisaisen tarkastajan

Hyödyllisiä vinkkejä sisäisen tarkastajan saatekirjeen kirjoittamiseen


Kun kirjoitat saatekirjettä sisäisen tarkastuksen raportille, on tärkeää noudattaa tiettyjä hyviä käytäntöjä ja ottaa huomioon muutamia lisävinkkejä, jotta kirjeestä tulee mahdollisimman selkeä ja ammattimainen. Seuraavat ohjeet voivat auttaa sinua tässä tehtävässä:

 • Virheiden oikoluku: Ennen kuin lähetät saatekirjeen, varaa aikaa sen huolelliseen oikolukuun. Tarkista kirjoitusvirheet, kielioppivirheet ja lauserakenteet. Tämä ei vain paranna kirjeesi ammattimaisuutta, vaan myös varmistaa, että viesti välittyy vastaanottajalle selkeästi ja ilman väärinkäsityksiä. Harkitse myös kollegan apua oikolukemisessa, sillä toinen silmäpari voi huomata virheitä, jotka ovat jääneet sinulta huomaamatta.
 • Selkeä rakenne: Järjestä kirjeesi loogisessa järjestyksessä. Aloita lyhyellä johdannolla, jossa kerrot kirjeen tarkoituksen. Jatka keskeisillä havainnoilla ja päätä lyhyeen yhteenvetoon tai suosituksiin. Selkeä rakenne helpottaa lukijaa ymmärtämään ja seuraamaan kirjeen sisältöä.
 • Ytimekkyys ja selkeys: Pidä kirjeesi ytimekkäänä ja selkeänä. Vältä tarpeettoman monimutkaisia lauserakenteita ja liiallista ammattikieltä, joka saattaa hämmentää lukijaa. Muista, että tavoitteena on välittää tärkeät tiedot mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa.
 • Tärkeimpien kohtien korostaminen: Käytä tarvittaessa bullet pointteja tai numeroituja listoja tärkeimpien kohtien esiin tuomiseksi. Tämä auttaa lukijaa kiinnittämään huomionsa olennaisiin asioihin ja tekee kirjeestä helppolukuisemman.
 • Positiivinen sävy: Vaikka saatekirjeen tarkoituksena on usein tuoda esiin havaittuja ongelmia tai kehityskohteita, pyri pitämään sävy rakentavana ja positiivisena. Korosta myös niitä asioita, jotka on tehty hyvin, ja anna kiitosta, jos siihen on aihetta.
 • Selkeät suositukset: Jos kirjeessä esitetään suosituksia, varmista, että ne ovat selkeitä ja konkreettisia. Vältä liian yleisluontoisia ohjeita ja anna tarkat toimenpide-ehdotukset, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa.
 • Lukijan huomioiminen: Pidä mielessäsi kirjeen vastaanottaja ja hänen tarpeensa. Kirjoita kirje siten, että se vastaa vastaanottajan odotuksia ja tarjoaa hänelle tarvittavat tiedot päätöksenteon tueksi.
 • Yhteenveto ja seuraavat askeleet: Päätä kirje yhteenvetoon tärkeimmistä kohdista ja ilmoita seuraavat askeleet. Tämä voi sisältää esimerkiksi aikataulun jatkotoimenpiteille tai ehdotuksen tapaamisesta asian käsittelemiseksi.

Noudattamalla näitä vinkkejä ja hyviä käytäntöjä varmistat, että saatekirjeesi on ammattimainen, selkeä ja hyödyllinen vastaanottajalle.

Sisaisen tarkastajan

Yhteenveto ja Loppuajatukset


Artikkelin keskeiset kohdat korostavat, että ihanteellinen sisäisen tarkastajan saatekirje on selkeä, hyvin jäsennelty ja räätälöity erityisesti haettavaan tehtävään. Hakijan tulisi tuoda esille kokemuksensa ja taitonsa, jotka ovat olennaisia sisäisen tarkastuksen kannalta, kuten analyyttiset taidot, tarkkuus ja kyky tunnistaa ja ratkaista ongelmia. On tärkeää myös osoittaa, miten hakija on aiemmissa rooleissaan tuottanut lisäarvoa organisaatiolle, esimerkiksi parantamalla prosesseja tai löytämällä kustannussäästöjä.

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä, joka erottaa hakijan muista. Se voi vakuuttaa rekrytoijan siitä, että hakija ei ainoastaan täytä vaatimuksia, vaan myös tuo mukanaan merkittävää arvoa ja potentiaalia kehittää organisaation toimintaa entisestään. Muista, että saatekirje on mahdollisuus esitellä persoonallisuuttasi ja intohimoasi alaa kohtaan, mikä voi olla ratkaisevaa rekrytointiprosessissa.

Kannustamme työnhakijoita muokkaamaan saatekirjeen mallia omien kokemustensa ja saavutustensa pohjalta. Jokainen hakija on ainutlaatuinen, ja henkilökohtainen lähestymistapa auttaa erottumaan joukosta ja tekee vaikutuksen rekrytoijaan. Harkiten ja huolella laadittu saatekirje voi olla ensimmäinen askel kohti unelmien työpaikkaa sisäisen tarkastuksen alalla.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni