Rakennusprojektipäällikön cv - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa rakennusprojektipäällikön CV-oppaaseen! Tässä artikkelissa käsittelemme rakennusprojektipäällikön roolia, tärkeitä seikkoja ansioluettelon kirjoittamisessa ja vinkkejä, jotka auttavat sinua luomaan vaikuttavan CV:n.Rakennusprojektipäällikänä sinulla on keskeinen rooli rakennusprojektien hallinnassa ja valvonnassa. Vastaat projektien suunnittelusta, aikataulutuksesta, budjetoinnista ja tiimien johtamisesta. Sinun tulee olla organisoitu, päättäväinen ja kykyinen pitämään monia asioita hallinnassa samanaikaisesti.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Rakennusprojektipäällikön cv esimerkki

Nimi: Janne Virtanen
Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki, Finland
Puhelin: 040 1234567
Sähköposti: janne.virtanen@example.com  

Tiivistelmä:
Kokenut ja tuloksellinen rakennusprojektipäällikkö, jolla on vahva tausta monimutkaisten rakennushankkeiden hallinnassa. Olen johtanut menestyksekkäästi useita suuria projekteja aikataulussa ja budjetissa. Olen vahvasti organisoitu, päätöksentekokykyinen ja kykenevä koordinoimaan tiimejä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet. Olen myös innokas oppimaan uutta ja soveltamaan uusia innovaatioita rakennusprojekteissa.

Tavoite:
Tavoitteeni on jatkaa uraani rakennusprojektipäällikkönä haastavissa ja monimutkaisissa hankkeissa. Pyrin jatkuvasti parantamaan ammattitaitoani ja johtamistaitojani sekä kehittämään tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja rakennusalan haasteisiin. Haluan olla osa menestyvää organisaatiota, jossa voin hyödyntää vankkaa osaamistani ja saavuttaa huippusuorituksia.

Työkokemus:
Rakennusprojektipäällikkö, XYZ Rakennus Oy, Helsinki 2013 - nykyhetki

 •  Vastuussa suurten rakennusprojektien johtamisesta ja valvonnasta, mukaan lukien budjetointi, aikataulutus ja resurssien hallinta.
 •  Menestyksekkäästi johdettu ja toteutettu useita monimutkaisia rakennushankkeita, kuten kauppakeskus X ja asuinrakennusprojekti Y.
 •  Tiimin johtaminen ja koordinointi, varmistaen tehokkaan ja saumattoman yhteistyön eri sidosryhmien välillä.
 •  Vastuu laadunvalvonnasta ja varmistaen, että rakennusprojektit täyttävät kaikki turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
 •  Säännöllinen raportointi ja kommunikointi projektin etenemisestä sidosryhmille ja johdolle.
 •  Vuoden 2017 suomen edustaja project manager kilpailussa, jossa rakentaminen oli pääosassa.


Koulutus:
Rakennusinsinööri (AMK), Suomen Teknillinen Korkeakoulu 2009-2013

 •  Pääaineena rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, syventävät opinnot projektijohtamisessa.
 •  Vuoden 2010 paras rakennusprojektinäyttö


Taidot:

 •  Vahvat projektinhallintataidot, mukaan lukien budjetointi, aikataulutus, resurssien hallinta ja riskien arviointi.
 •  Erinomainen tiimityöskentely- ja johtamistaito, kyky motivoida ja ohjata tiimejä saavuttamaan yhteiset tavoitteet.
 •  Laaja kokemus rakennusalan teknisistä ratkaisuista ja rakennusmateriaaleista.
 •  Hyvä ongelmanratkaisukyky ja kyky toimia paineen alla.
 •  Erinomaiset viestintä- ja neuvottelutaidot.


Lisätiedot:

 •  Kielitaito: suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (perustaso).
 •  Ajokortti: B-kortti

Ansioluettelo on tärkeä työkalu, joka auttaa sinua näyttämään yksilöltä ja vakuuttamaan työnantajat osaamisestasi. Hyvin laadittu ansioluettelo osoittaa työkokemuksesi, saavutuksesi ja taitosi, mikä herättää kiinnostuksen ja antaa mahdollisuuden päästä eteenpäin rekrytointiprosessissa.

Tärkeintä ansioluettelossa on tuoda esiin vahvuutesi, jotka liittyvät rakennusprojektien hallintaan. Tämä sisältää esimerkiksi projektien onnistunut valvonta, budjetin hallinta, aikataulujen noudattaminen ja tiimityöskentelytaidot. Lisäksi on tärkeää korostaa ongelmanratkaisukykyäsi, viestintätaitoja ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Tässä oppaassa käymme läpi eri osiot, jotka tulisi sisällyttää rakennusprojektipäällikön ansioluetteloon. Pohdimme myös, miten nämä osiot tulisi muotoilla ja mitä tietoja ne tulisi sisältää. Tarkastelemme myös vinkkejä ja niksejä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan mahdollisimman vaikuttavan ansioluettelon.

Jokainen työnhakutilanne on ainutlaatuinen ja on tärkeää räätälöidä ansioluettelo vastaamaan kunkin työnantajan tarpeita ja odotuksia. Käytä tätä opasta ohjenuorana, mutta muokkaa ansioluettelosi sopivaksi kyseiseen työtehtävään ja korosta juuri niitä taitoja ja kokemuksia, jotka erityisesti vastaavat haettua rakennusprojektipäällikön roolia.

Seuraavaksi siirrymme tutkimaan yksityiskohtaisemmin eri osioita, joita voit sisällyttää rakennusprojektipäällikön ansioluetteloon ja miten ne tulisi rakentaa.

Rakennusprojektipäällikön CV

Mikä on rakennusprojektipäällikön ansioluettelo

Rakennusprojektipäällikön ansioluettelo on keskeinen työkalu työnhaussa, sillä se antaa kattavan kuvan hakijan pätevyydestä ja osaamisesta rakennusprojektien johtamisessa. Ansioluettelon tavoitteena on herättää rekrytoijan kiinnostus ja vakuuttaa hänet siitä, että hakija on sopiva valinta kyseiseen tehtävään.

Rakennusprojektipäällikön ansioluettelon tulee olla huolellisesti muotoiltu ja ammattimaisen näköinen. Käytettävä ulkoasu, fontti ja taitto tulisi olla selkeä ja helppolukuinen. Ansioluettelon tulisi sisältää olennaiset tiedot hakijan koulutuksesta, työkokemuksesta, taidoista ja saavutuksista.

Työnhaun kannalta tärkeintä on korostaa sellaisia taitoja ja kokemuksia, jotka ovat olennaisia rakennusprojektipäällikön tehtävässä. Tämä voi sisältää projektinhallinnan taidot, kuten budjetointi, aikataulutus, resurssien hallinta, riskienhallinta ja laadunvalvonta. Lisäksi hakijan tulisi tuoda esiin viestintä- ja neuvottelutaidot, kyky työskennellä tiimissä, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky toimia paineen alla ja tehokkaasti aikatauluja noudattaen.

Ansioluettelon tulee myös osoittaa hakijan saavutukset ja konkreettiset tulokset aikaisemmissa työtehtävissä. Esimerkiksi projektit joita projektipäällikkö on onnistuneesti saanu toteutettua, kustannusten säästöt, aikataulujen noudattaminen tai asiakastyytyväisyyden parantaminen voivat olla vakuuttavia elementtejä.

Kun projektipäällikkö kirjoittaa ansioluetteloaan, on tärkeää muistaa kohdentaa se kyseiseen työtehtävään ja yritykseen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi painottamalla niitä taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat työpaikan vaatimuksia. Ansioluettelo tulisi myös päivittää säännöllisesti, jotta se vastaa hakijan ajankohtaista osaamista ja kokemusta.

Kaiken kaikkiaan ansioluettelo on oiva tilaisuus vakuuttaa rekrytoija omasta pätevyydestä ja luoda positiivinen vaikutelma hakijasta. Se tulisi olla informatiivinen, selkeä ja jäsennelty dokumentti, joka herättää kiinnostusta.

Entä jos olet projektipäällikkö, jolla ei ole vielä kokemusta

Jos rakennusprojektipäälliköllä ei ole vielä työkokemusta alalta, on tärkeää korostaa muita vahvuuksia ja saavutuksia, jotka voivat tukea hakijan pätevyyttä tehtävään. Seuraavia näkökohtia projektipäällikkö voi ottaa huomioon ansioluettelon kirjoittamisessa:

 • Koulutus: Keskeinen osio ansioluettelossa on koulutus. Kirjoita yksityiskohtaisesti kaikki relevantit koulutukset, tutkinnot ja sertifikaatit, jotka tukevat rakennusprojektipäällikön roolia. Painota erityisesti rakennusalan kursseja, projekti- ja resurssienhallintaa sekä vastaavia aiheita.
 • Harjoittelu ja harjoitustyöt: Jos olet suorittanut harjoittelujaksoja tai tehnyt harjoitustöitä rakennusalan yrityksissä, korosta näitä kokemuksia. Kerro, mitä tehtäviä olet hoitanut, millaisissa projekteissa olet ollut mukana ja mitä olet oppinut kyseisistä kokemuksista.
 • Projektityöskentely: Jos olet ollut mukana ryhmäprojekteissa esimerkiksi opiskeluaikana tai muissa yhteyksissä, korosta näitä kokemuksia. Kerro, millaisia projekteja olet tehnyt, millaisia vastuita olet ottanut ja mitä tuloksia olette saavuttaneet ryhmän kanssa.
 • Vapaaehtoistyö ja harrastukset: Jos olet osallistunut vapaaehtoistyöhön tai harrastanut jotain, mikä liittyy rakennusalalle tai projektinhallintaan, mainitse nämä kokemukset. Esimerkiksi vapaaehtoistyö rakennusprojekteissa tai osallistuminen rakennusalaa käsitteleviin tapahtumiin voi osoittaa kiinnostusta alaa kohtaan ja halua oppia lisää.
 • Taidot ja ominaisuudet: Painota ansioluettelossa taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä rakennusprojektipäällikön tehtävässä. Näihin voi kuulua vahvat organisointi- ja aikataulutustaidot, ongelmanratkaisukyky, tiimityötaidot, viestintätaidot ja kyky toimia paineen alla.

Muista, että vaikka sinulla ei olisikaan vielä varsinaista työkokemusta alalta, voit silti tuoda esiin muita vahvuuksia ja saavutuksia, jotka ovat relevantteja rakennusprojektipäällikön tehtävässä. Keskeistä on korostaa omaa motivaatiota, oppimishalua ja kykyä soveltaa opittuja taitoja käytäntöön.

Rakennusprojektipäällikön CV

Muotoilu ja ulkoasu

Rakennusprojektipäällikön ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti ensivaikutelmaan ja viestivät ammattimaisuutta. Huolellisesti harkittu ja houkutteleva muotoilu voi auttaa erottumaan kilpailusta ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen. Analysoikaamme hieman tarkemmin, mitä tulee ottaa huomioon rakennusprojektipäällikön ansioluettelon muotoilussa ja ulkoasussa:

 • Selkeys ja helppolukuisuus: Ansioluettelon tulisi olla visuaalisesti selkeä ja helppolukuinen. Käytä selkeää ja luettavaa fonttia, jolla on riittävästi kontrastia taustaan nähden. Valitse sopiva fonttikoko ja -väri, joka tukee lukemista ja tekstin ymmärrettävyyttä.
 • Rakenteen hahmottaminen: Käytä otsikoita, alaotsikoita ja luettelomerkkejä selventämään ansioluettelon rakennetta ja helpottamaan tiedon hahmottamista. Käyttämällä selkeää hierarkiaa ja rakennetta voit ohjata rekrytoijan katsetta tärkeimpien tietojen suuntaan ja varmistaa, että olennainen tieto ei huku massaan.
 • Visuaalinen houkuttelevuus: Kiinnitä huomiota ansioluettelon visuaaliseen ilmeeseen ja varmista, että se on houkutteleva ja ammattimainen. Voit käyttää harkittuja korostuksia, kuten vetäviä otsikoita, lihavointia tai kursivointia, tuomaan tietoja esiin. Käytä sopivia värimaailmoja, jotka ovat harmoniassa ja viestivät alan ammattitaitoa.
 • Tilaoptimointi: Hyödynnä tila tehokkaasti ja pyri pitämään ansioluettelo kohtuullisen pituisena. Käytä lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita, jotta tärkeä tieto mahtuu pienelle tilalle. Käytä tarvittaessa taitavan tiivistämisen taitoja, jotta pystyt välittämään olennaisen tiedon lyhyesti ja tehokkaasti.
 • Grafiikan käyttö: Tarvittaessa voit hyödyntää grafiikkaa, kuten infografiikkaa tai visuaalisia elementtejä, esittämään tietoa selkeästi ja visuaalisesti miellyttävästi. Tämä voi auttaa kiinnittämään rekrytoijan huomion tärkeisiin saavutuksiin tai projekteihin.
 • Ammattimainen ilme: Ansioluettelo on tärkeä työkalu rakennusprojektipäällikön ammatissa, joten sen tulisi viestiä ammattitaitoa ja luotettavuutta. Huolehdi oikeinkirjoituksesta, kieliopista ja muista kielenhuollollisista seikoista. Tarkista, että ansioluettelo on virheetön ja ammattimaisesti muotoiltu.

Muotoilu ja ulkoasu tulisi olla visuaalisesti houkutteleva, helppolukuinen ja ammattimainen. Tärkeää on myös löytää tasapaino sisällön ja visuaalisen ilmeen välillä, jotta ansioluettelo erottuu positiivisesti ja välittää tehokkaasti tietoa. Huolellinen muotoilu ja harkittu ulkoasu voivat auttaa luomaan hyvän ensivaikutelman ja erottumaan kilpailusta.

Yhteystiedot

Yhteystiedot mahdollistavat rekrytoijan yhteydenoton ja jatkoyhteydenpidon. Yhteystietojesi avulla rekrytoija voi tavoittaa sinut helposti ja tehokkaasti. Tässä osiossa pohditaan, mitä yhteystietoja tulisi sisällyttää ansioluetteloon ja mitä huomioitavaa niihin liittyy:

 • Nimi: Aloita yhteystiedot antamalla koko nimesi. Kirjoita nimi selkeästi ja erottele tarvittaessa etu- ja sukunimi. Tämä auttaa rekrytoijaa tunnistamaan sinut yksilönä.
 • Sähköpostiosoite: Anna sähköpostiosoitteesi, joka on ammattimainen ja helppo muistaa. Tarkista, että sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein ja että se on edelleen käytössä. Sähköposti on yleisesti käytetty tapa ottaa yhteyttä, joten varmista, että vastaat sähköpostiviesteihin ajoissa.
 • Puhelinnumero: Jätä puhelinnumerosi, jotta rekrytoija voi tarvittaessa soittaa sinulle. Varmista, että numero on ajantasainen ja käytössäsi oleva. Voit harkita mainitsevasi parhaiten tavoitettavissa olevat ajat, jotta rekrytoija tietää, milloin on paras aika ottaa sinuun yhteyttä.
 • Osoite: Voit sisällyttää osoitteen, jos se on tarpeellista tai jos haet työpaikkaa tietyllä alueella. Huomioi kuitenkin, että tänä päivänä monet yhteydenotot ja haastattelut tapahtuvat etänä, joten osoite ei välttämättä ole aina välttämätön tieto.
 • LinkedIn-profiili: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit mainita sen ansioluettelossa. LinkedIn on ammatillinen verkostoitumisalusta, ja profiilin jakaminen voi auttaa rekrytoijaa saamaan lisätietoja osaamisestasi ja työhistoriastasi. Varmista, että LinkedIn-profiilisi on päivitetty ja vastaa ammattimaista kuvaa.
 • Muut yhteystiedot: Jos sinulla on muita käytössä olevia yhteystietoja, kuten Skype-nimi tai ammattilaisen verkkosivusto, voit harkita niiden sisällyttämistä ansioluetteloon. Kuitenkin varmista, että yhteystiedot liittyvät työnhakuun ja ovat ammatillisesti merkityksellisiä.

Yhteystietojesi tulisi olla ajantasaisia ja luotettavia. Tarkista, että kirjoitat yhteystiedot oikein ja tarkasti, jotta rekrytoija voi ottaa sinuun sujuvasti yhteyttä. Huolehdi yksityisyydestäsi ja harkitse, mitkä yhteystiedot haluat jakaa julkisesti ansioluettelossasi.

Yhteystietojesi avulla rekrytoija saa ensivaikutelman sinusta ja niiden avulla hän voi ottaa sinuun yhteyttä. Siksi on tärkeää varmistaa, että yhteystietosi ovat ammattimaisia, selkeitä ja luotettavia. Käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta, tarkista oikeinkirjoitus ja tarkista, että puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat ajantasaisia. Tulisi varmistaa, että olet tavoitettavissa ja vastaat viesteihin tai puheluihin ajoissa. Pidä yhteystietosi ajan tasalla ja päivitä ne tarvittaessa. Tämä osoittaa huolellisuutta ja ammattimaisuutta, ja auttaa sinua luomaan positiivisen vaikutelman rekrytoijalle.

Rakennusprojektipäällikön CV

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi tärkeää osaa rakennusprojektipäällikön ansioluetteloa, jotka tarjoavat yhteenvedon ja tavoitteen hakijasta. Vaikka ne voivat vaikuttaa samankaltaisilta, niiden tarkoitus ja käyttötapa eroavat toisistaan.

Tiivistelmä on lyhyt, kahdesta kolmeen lauseeseen tiivistetty esittely itsestäsi ja ammatillisesta taustastasi. Sen tarkoituksena on herättää rekrytoijan kiinnostus ja antaa ensimmäinen vaikutelma osaamisestasi. Tiivistelmässä voit mainita vahvuuksiasi, ammatillisen taustasi ja tavoitteesi. Se on kuin napakka esittelyteksti, joka houkuttelee lukijan jatkamaan ansioluettelon lukemista.

Tavoite puolestaan kertoo selkeästi, mitä haluat saavuttaa tulevassa roolissasi rakennusprojektipäällikkönä. Se voi sisältää uratavoitteitasi, haluamasi työtehtävät tai projektit, joita haluat ohjata. Tavoite auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, mikä motivoi sinua ja miten sovit yrityksen tavoitteisiin.

Rakennusprojektipäällikön tulisi harkita, kumpaa käyttää - tiivistelmää vai tavoitetta - riippuen omasta tilanteestaan. Jos sinulla on vahva ammatillinen tausta ja haluat korostaa kokemustasi, tiivistelmä voi olla hyvä valinta. Se auttaa luomaan nopean yleiskuvan osaamisestasi. Jos taas olet urasi alkuvaiheessa tai haluat painottaa tulevaisuuden tavoitteitasi, tavoite voi olla parempi vaihtoehto. Se auttaa osoittamaan, mihin suuntaan haluat kehittyä ja millaisia projekteja tai vastuita haluat ottaa vastaan.

On kuitenkin tärkeää pitää tiivistelmä tai tavoite lyhyenä ja ytimekkäänä. Ne eivät saisi olla liian yksityiskohtaisia tai liian yleisiä. Pidä ne keskittyneinä olennaiseen ja kiinnitä huomiota siihen, miten voit tuoda lisäarvoa tulevalle työnantajallesi.

Valintaan vaikuttaa myös hakijan oma mieltymys ja tilanne. On hyvä pohtia, mikä viestii parhaiten omasta ammattitaidosta ja potentiaalista. Tarvittaessa voit harkita molempien elementtien yhdistämistä lyhyeksi ja tiiviiksi kappaleeksi, joka kokoaa sekä tiivistelmän että tavoitteen yhteen.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokenut rakennusprojektipäällikkö, jolla on vahva näyttö ammattitaidostaan monimutkaisten rakennushankkeiden hallinnassa. Olen erikoistunut suurten mittakaavojen projekteihin ja tiimityöskentelyyn eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteeni on tuottaa korkealaatuisia ja aikataulussa pysyviä tuloksia, samalla varmistaen asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden."

Tässä hyvässä esimerkissä tiivistelmässä esitetään hakijan vahvuudet ja kokemus rakennusprojektipäällikkönä. Siinä mainitaan erikoistuminen suurten hankkeiden hallintaan ja kyky toimia tehokkaasti tiimissä. Korostetaan tavoitetta tuottaa laadukkaita tuloksia, pitää projektia aikataulussa ja tyydyttää asiakkaan tarpeet.

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen motivoitunut ja tavoitteellinen rakennusprojektipäällikkö, jolla on hyvät johtamistaidot. Olen työskennellyt useissa rakennushankkeissa ja hankkinut kokemusta projektinhallinnasta. Tavoitteeni on menestyä roolissani ja saavuttaa hyviä tuloksia."

Tässä huonossa esimerkissä tiivistelmä on liian yleinen ja puuttuu konkretiaa. Siinä mainitaan yleisluontoisia ominaisuuksia, kuten motivaatio ja johtamistaidot, mutta ei tuoda esiin konkreettisia saavutuksia tai erityisosaamista. Tavoite on melko yleinen eikä anna selvää kuvaa hakijan tavoitteista tai visiosta.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on toimia rakennusprojektipäällikkönä merkittävissä infrastruktuurihankkeissa, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta. Haluan hyödyntää osaamistani monimuotoisissa projekteissa ja johtaa tiimejä, jotka tuottavat korkealaatuisia lopputuloksia aikataulussa ja budjetissa pysyen."

Tässä hyvässä esimerkissä tavoitteessa asetetaan selkeä suunta ja tarkoitusta rakennusprojektipäällikön urapolulle. Hakija osoittaa kiinnostuksensa kestävän kehityksen edistämiseen ja ympäristövastuullisiin hankkeisiin. Tavoite korostaa halua hyödyntää omaa osaamista monimuotoisissa projekteissa ja saavuttaa korkealaatuisia tuloksia.

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on saada rakennusprojektipäällikön työpaikka, jossa voin kehittää johtamistaitojani ja oppia uutta. Haluan saavuttaa menestystä työssäni ja edetä urallani."

Tässä huonossa esimerkissä tavoite on hyvin yleinen eikä anna selkeää kuvaa hakijan suunnitelmista tai visiosta. Siinä mainitaan yleisluontoisia tavoitteita, kuten kehittymisen halu ja menestyksen tavoittelu, mutta ei konkretisoida, miten hakija aikoo saavuttaa nämä tavoitteet tai mitä hän haluaa konkreettisesti saavuttaa urallaan.

Rakennusprojektipäällikön CV

Työkokemus

Työkokemusosio osoittaa sinun kykysi ja pätevyytesi toimia tehtävässä. Tämä osio antaa sinulle mahdollisuuden kuvata aikaisempia työtehtäviäsi, vastuitasi ja saavutuksiasi rakennusprojektien parissa. Tämä auttaa rekrytoijaa saamaan käsityksen siitä, miten olet soveltunut aiemmissa työtehtävissäsi ja millaisia taitoja ja osaamista sinulla on.

Kun kirjoitat työkokemusosiota, pyri kuvailemaan seuraavia elementtejä:

 • Työnantaja ja tehtävänimike: Mainitse työnantajien nimet ja roolit sekä tehtävänimikkeet, joita olet pitänyt aiemmissa työpaikoissasi. Tämä auttaa rekrytoijaa saamaan yleiskuvan työhistoriastasi.
 • Vastuut ja saavutukset: Kerro yksityiskohtaisesti tehtävistäsi ja vastuistasi rakennusprojektien parissa. Mitä konkreettisia tehtäviä suoritit ja millaisia vastuita sinulle annettiin? Mainitse mahdolliset saavutukset, kuten onnistuneet projektitoimitukset, budjetin hallinta tai laadun parantaminen. Tämä osoittaa rekrytoijalle kykysi toimia vastuullisissa tehtävissä.
 • Projektien kuvaus: Anna lyhyt kuvaus projektista, johon osallistuit. Kerro projektin laajuudesta, tavoitteista, aikataulusta ja budjetista. Korosta omaa rooliasi projektissa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä suoritit.
 • Tiimityö ja vuorovaikutus: Korosta kykyäsi työskennellä tiimissä ja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa. Kuvaile, kuinka olet tehnyt yhteistyötä eri ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja asiakkaiden kanssa.
 • Tekninen osaaminen: Mikäli sinulla on erityistä teknistä osaamista, kuten tiettyjen ohjelmistojen tai työkalujen hallintaa, mainitse se. Tämä voi olla tärkeää erityisesti rakennusprojektipäällikön roolissa, jossa tekninen osaaminen on usein tarpeen.
 • Huomioi erityisprojektit: Jos olet osallistunut erityisiin projekteihin tai projekteihin, joissa on ollut erityisiä haasteita tai vaatimuksia, mainitse ne. Kerro, miten olet käsitellyt näitä haasteita ja millaisia tuloksia olet saavuttanut. Tämä osoittaa kykyäsi ratkaista ongelmia ja sopeutua erilaisiin tilanteisiin.
 • Korosta johtamistaitoja: Mikäli olet toiminut projektitiimin tai alaisten esimiehenä, korosta johtamistaitojasi. Kerro, miten olet johdattanut ja motivoitut tiimiäsi saavuttamaan tavoitteet. Mainitse tapoja, joilla olet edistänyt tiimityötä ja tehnyt yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
 • Osoita oppimiskyky ja kehitys: Jos olet osallistunut koulutuksiin, sertifikaattiohjelmiin tai muuhun ammatilliseen kehittymiseen liittyvään toimintaan, mainitse se. Tämä osoittaa, että olet sitoutunut jatkuvan oppimisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Tärkeintä työkokemusosiossa on osoittaa, miten olet hyödyntänyt aikaisempaa työkokemustasi rakennusprojekteissa ja miten olet saavuttanut tuloksia. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja kvantifioi saavutuksiasi, kun se on mahdollista. Tämä auttaa rekrytoijaa saamaan kattavan käsityksen kyvyistäsi ja pätevyydestäsi rakennusprojektipäällikön roolissa.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta
Rakennusprojektipäällikkö, XYZ Rakennus Oy, 2015 - nykyinen
 • Johdin useita mittavia rakennusprojekteja aikataulussa ja budjetissa, varmistaen korkean laadun ja asiakastyytyväisyyden.
 • Vastasin projektin suunnittelusta, budjetoinnista, hankinnoista ja resursoinnista.
 • Onnistuin kehittämään tehokkaat projektinhallintaprosessit, jotka paransivat projektien suorituskykyä ja säästivät kustannuksia.
 • Johtamani projektit saavuttivat useita alan palkintoja ja tunnustuksia.

Tässä esimerkissä työnhakija korostaa konkreettisia saavutuksiaan, kuten projektien aikataulussa ja budjetissa pysymistä sekä korkean laadun saavuttamista. Hän kuvaa vastuualueitaan ja kykyään kehittää tehokkaita projektinhallintaprosesseja. Esimerkki osoittaa selkeästi työkokemuksen merkityksen ja työnhakijan kyvyn menestyä rakennusprojektipäällikön roolissa.

Huono esimerkki työkokemuksesta
Rakennusprojektipäällikkö, ABC Rakennus Oy
 • Vastasin erilaisten rakennusprojektien hallinnasta.
 • Toimin yhteistyössä urakoitsijoiden ja asiakkaiden kanssa.
 • Varmistin projektien aikataulun ja budjetin noudattamisen.
 • Raportoin projektitilanteesta ylemmälle johdolle.

Tässä esimerkissä työnhakija esittää tehtäväkuvauksen tylsästi ja ilman konkreettisia saavutuksia tai lisäarvoa. Hän ei kuvaa vastuualueitaan tai erityisiä projekteja, joita hän on johtanut. Esimerkki ei anna rekrytoijalle selkeää kuvaa työkokemuksen laadusta tai työnhakijan kyvyistä.

Huonosta esimerkistä puuttuu konkretia ja keskittyminen olennaiseen. On tärkeää tuoda esiin työkokemuksen merkitykselliset ja saavutukselliset näkökohdat, jotka erottavat hakijan muista.

Rakennusprojektipäällikön CV

Koulutus

Koulutusosa on tärkeä osa rakennusprojektipäällikön ansioluetteloa, joka antaa rekrytoijalle tietoa hakijan koulutustaustasta ja ammatillisesta osaamisesta. Koulutusosiossa tulisi sisällyttää kaikki relevantit koulutus- ja tutkintotiedot, kurssit, sertifikaatit ja muut ammatilliset pätevyydet.

Koulutusosion tarkoituksena on kertoa rekrytoijalle hakijan koulutustaustasta ja alan erityisosaamisesta. Tässä osiossa tulisi mainita kaikki suoritetut tutkinnot, niiden myöntäjät, koulutuslaitokset, opiskeluvuodet sekä pääaineet tai erikoistumisalat. Tulisi mainita kurssit tai moduulit, jotka ovat olennaisia rakennusprojektipäällikön työssä.

On tärkeää mainita koulutuslaitosten nimiä ja tutkintotasoja, jotta rekrytoija tunnistaa ne helposti. Esimerkiksi mainitsemalla ammattikorkeakoulun, yliopiston tai muun alan oppilaitoksen nimen, antaa hakija selkeän viestin oman koulutustaustansa luonteesta.

Hakijaa hyödyttää tuoda esiin koulutuksen erityispiirteitä, kuten pääaine tai erikoistuminen, joka liittyy suoraan rakennusprojektipäällikön tehtäviin. Esimerkiksi rakennustekniikka, projektijohtaminen, rakennesuunnittelu tai talotekniikka voivat olla olennaisia pääaineita tai erikoistumisalueita rakennusprojektipäällikön koulutuksessa.

Koulutusosion pituus voi vaihdella hakijan koulutustaustasta riippuen. Mikäli hakijalla on useita relevantteja tutkintoja tai kursseja, voi olla hyvä mainita ne kaikki. Toisaalta, mikäli koulutustausta on suppeampi, on tärkeää keskittyä olennaisimpiin koulutuksiin ja pätevyyksiin.

Taidot

Taito-osiossa hakija voi esitellä relevantit taidot ja pätevyydet, jotka liittyvät työtehtävään. Taito-osiossa odotetaan löytyvän sekä kovia että pehmeitä taitoja, jotka täydentävät hakijan osaamisprofiilia.

Kovat taidot ovat konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, joita rakennusprojektipäällikön odotetaan hallitsevan. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Projektinhallinta: Kyky suunnitella, organisoida ja seurata rakennusprojekteja tehokkaasti.
 • Taloushallinta: Taito budjetoida, seurata kustannuksia ja taloudellisten resurssien hallitseminen projekteissa.
 • Riskienhallinta: Taito tunnistaa ja arvioida riskejä sekä kehittää toimenpiteitä riskien minimoimiseksi.
 • Rakennustekniikka: Ymmärrys rakennusalan teknisistä näkökulmista ja tietämys rakennustekniikan periaatteista.
 • Sopimustenhallinta: Kyky neuvotella ja laatia sopimuksia sekä valvoa sopimusten noudattamista projektien aikana.

Pehmeät taidot puolestaan ovat henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja, jotka vaikuttavat hakijan kykyyn toimia tehokkaasti tiimissä ja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Johtajuus: Kyky ohjata ja motivoida tiimiä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita.
 • Viestintä: Hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky välittää selkeästi ja tehokkaasti tietoa eri sidosryhmille.
 • Ongelmanratkaisu: Taito tunnistaa ongelmia, analysoida niitä ja löytää luovia ratkaisuja.
 • Neuvottelutaidot: Kyky neuvotella ja saavuttaa win-win-ratkaisuja eri sidosryhmien kanssa.
 • Aikataulutus: Taito hallita aikatauluja ja työskennellä tehokkaasti tiukoissa aikarajoissa.

Rakennusprojektipäällikön taito-osion tulisi olla kattava ja monipuolinen, esitellen sekä kovia että pehmeitä taitoja. Taitojen tulisi olla relevantteja rakennusprojektipäällikön tehtäviin ja vahvistaa hakijan soveltuvuutta rooliin. Taito-osio tulisi kirjoittaa selkeästi ja konkreettisesti, antaen tarvittavat tiedot hakijan osaamisesta ja vahvuuksista. On hyvä tuoda esiin konkreettisia esimerkkejä tai saavutuksia, jotka osoittavat taitojen käytännön soveltamisen ja tehokkuuden.

Kun kirjoitat taito-osaa rakennusprojektipäällikön ansioluettelossa, keskity olennaiseen ja painota niitä taitoja, jotka ovat erityisen tärkeitä kyseisessä roolissa. Pyri tuomaan esille sekä kovia että pehmeitä taitoja, jotka täydentävät toisiaan ja tekevät sinusta vahvan hakijan.

Tässä muutama vinkki taito-osion kirjoittamiseen:

 • Kohdenna taidot tehtävään: Valitse taidot, jotka liittyvät suoraan rakennusprojektipäällikön rooliin. Korosta erityisesti projektinhallintaan, budjetointiin, riskienhallintaan ja sopimustenhallintaan liittyviä taitoja.
 • Konkretisoi kovat taidot: Anna esimerkkejä siitä, miten olet hyödyntänyt projektinhallintaa, taloushallintaa tai muita kovia taitoja aikaisemmissa tehtävissäsi. Kuvaile konkreettisia saavutuksia tai projekteja, joissa olet menestynyt.
 • Korosta pehmeät taidot: Pehmeät taidot, kuten johtajuus, viestintä ja ongelmanratkaisu, ovat tärkeitä rakennusprojektipäällikön tehtävässä. Osoita, miten olet käyttänyt näitä taitoja menestyksekkäästi tiimityössä, neuvotteluissa tai muissa tilanteissa.
 • Määrittele: Jos voit, yritä kvantifioida saavutuksiasi. Esimerkiksi voit mainita, että olet johtanut ja valvonut useita rakennusprojekteja samanaikaisesti tai että olet saavuttanut säästöjä tietyn budjetin alapuolella.
 • Ole rehellinen ja objektiivinen: Älä liioittele taitojasi, mutta älä myöskään aliarvioi niitä. Ole rehellinen omasta osaamisestasi ja tuo esiin vahvuudet, jotka tekevät sinusta hyvän rakennusprojektipäällikön.
Hyvä esimerkki taidoista
 1. Projektinhallinta: Vahva työkokemus monimutkaisten rakennusprojektien hallinnasta alusta loppuun saakka. Taidot sisältävät aikataulutuksen, resursoinnin, budjetoinnin ja laadunvalvonnan.
 2. Kommunikointi: Erinomaiset viestintätaidot, kyky selittää teknisiä asioita selkeästi eri sidosryhmille. Kyky toimia tehokkaasti tiimissä ja johtaa tiimikeskusteluja.
 3. Riskienhallinta: Kyky tunnistaa ja arvioida riskejä rakennusprojekteissa sekä suunnitella ja toteuttaa riskienhallintatoimenpiteitä.
 4. Neuvottelutaidot: Taito neuvotella sopimusehdoista ja ratkaista kiistakysymyksiä. Kyky neuvotella tehokkaasti asiakkaiden, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
 5. Taloushallinta: Vankka kokemus budjetoinnista, kustannusten seurannasta ja varainhankinnasta. Kyky optimoida resurssien käyttöä ja saavuttaa taloudelliset tavoitteet.

Huono esimerkki taidoista
 1. Hyvät vuorovaikutustaidot: Pystyn puhumaan ihmisten kanssa.
 2. Projektinhallinta: Olen tehnyt muutaman rakennusprojektin, joten minulla on jonkin verran kokemusta projektinhallinnasta.
 3. Ongelmanratkaisu: Olen kohdannut haasteita aikaisemmissa tehtävissäni ja olen yrittänyt löytää ratkaisuja niihin.
 4. Organisointi: Olen aina ollut hyvä organisointi ja aikataulutuksessa.
 5. Johtajuus: Olen usein johtanut pieniä tiimejä aikaisemmissa töissäni.

Hyvässä esimerkissä taidot on konkretisoitu ja tuotu esiin selkeästi. Niissä mainitaan relevantti työkokemus ja saavutukset, jotka osoittavat kyvyn menestyä tehtävässä. Huonossa esimerkissä taidot ovat yleisiä ja epämääräisiä, eikä niitä ole konkretisoitu tai tuettu esimerkeillä tai saavutuksilla.

Rakennusprojektipäällikön CV

Lisäosiot

Lisäosiot voivat tarjota arvokasta tietoa ja lisäsisältöä rakennusprojektipäällikön ansioluettelossa. Tässä muutamia esimerkkejä lisäosioista, joita voit harkita sisällyttämään ansioluetteloon:

Sertifikaatit ja kurssit: Luettele mahdolliset sertifikaatit, kurssit tai koulutukset, jotka olet suorittanut ja jotka ovat relevantteja rakennusprojektipäällikön tehtävään. Tällaiset sertifikaatit voivat olla esimerkiksi projektinhallinnan, johtamisen tai alan erityisosaamisen alalta.


Teknologiset taidot: Jos sinulla on erityisiä taitoja tiettyjen rakennusalan ohjelmistojen tai työkalujen käytössä, voit mainita ne tässä osiossa. Esimerkkejä voivat olla BIM (Building Information Modeling) -ohjelmistot, CAD-työkalut tai muut alan erikoisohjelmistot.


Kielitaito: Jos sinulla on kielitaitoa, joka voi olla hyödyllistä työskennellessä kansainvälisessä ympäristössä tai monikulttuurisissa tiimeissä, voit mainita sen tässä osiossa. Muista arvioida kielitaitosi realistisesti, esimerkiksi perustaidosta äidinkielen tasoon.


Julkaisut tai esiintymiset: Jos olet julkaissut artikkeleita, osallistunut alan konferensseihin tai esiintynyt alan tapahtumissa, voit mainita ne tässä osiossa. Tämä osoittaa aktiivista osallistumista alasi ammatilliseen kehitykseen ja asiantuntijuuteen.


Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: Tämä osio tarjoaa henkilökohtaisen näkökulman ja antaa rekrytoijalle lisätietoja sinusta ihmisenä. Voit mainita harrastuksia tai vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka korostavat esimerkiksi johtamistaitoja, tiimityöskentelyä tai luovuutta.

Muista valita lisäosiot huolellisesti ja sisällyttää vain ne, jotka tukevat vahvuuksiasi ja lisäävät arvoa hakemuksellesi. Tärkeintä on varmistaa, että kaikki lisäosiot ovat merkityksellisiä rakennusprojektipäällikön rooliin ja että ne täydentävät ja vahvistavat muuta ansioluettelon sisältöä.

Saatekirje

Saatekirje on merkittävä osa rakennusprojektipäällikön työhakemusta. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden kertoa enemmän itsestäsi, motivaatiostasi ja siitä, miksi juuri sinä olisit sopiva valinta kyseiseen tehtävään.

Kun kirjoitat saatekirjettä, pyri luomaan henkilökohtainen ja vaikuttava viesti rekrytoijalle. Aloita vahvalla ja kohdennetulla avauskappaleella, jossa herätät kiinnostuksen ja välität innostuksesi kyseiseen rooliin. Voit esimerkiksi kertoa, mitä sinua motivoi rakennusprojektipäällikön tehtävässä, kuten projektien monipuolisuus, tiimityö tai haasteiden ratkaiseminen.

Seuraavissa kappaleissa voit esitellä keskeiset vahvuutesi ja saavutuksesi, jotka liittyvät rakennusprojektipäällikön rooliin. Korosta erityisesti niitä taitoja ja ominaisuuksia, joita rekrytoija etsii, kuten projektinhallinta, riskienhallinta, budjetointi, aikataulutus, tiimityö ja viestintä. Käytä esimerkkejä aikaisemmista projekteista tai työtehtävistä, joissa olet menestynyt ja tuottanut positiivisia tuloksia.

Voit korostaa johtamistaitojasi ja kykyäsi motivoida tiimiä saavuttamaan tavoitteet. Tämä voi sisältää esimerkkejä onnistuneesta projektin johtamisesta, tiimin kannustamisesta ja ongelmanratkaisutaidoista.

Voit kertoa itsestäsi persoonana ja siitä, miten nämä ominaisuudet tukevat rooliasi rakennusprojektipäällikkönä. Voit mainita esimerkiksi hyvät vuorovaikutustaitosi, kyvyn sopeutua muuttuviin tilanteisiin tai kyvyn käsitellä useita tehtäviä samanaikaisesti. Tämä auttaa luomaan kokonaiskuvaa sinusta potentiaalisena työntekijänä.

Varmista, että viestisi on selkeä, tiivis ja hyvin kirjoitettu. Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen, kielioppiin ja lauserakenteisiin. Pyri luomaan saatekirjeestäsi ammattimainen ja huolellisesti muotoiltu, joka välittää vakuuttavasti osaamisesi ja motivaatiosi.

Saatekirjeen tarkoitus on antaa rekrytoijalle lisätietoja sinusta ja herättää kiinnostusta ansioluetteloosi. Pyri näyttäytymään positiivisesti ja osoittamaan, miksi juuri sinun tulisi saada mahdollisuus rakennusprojektipäällikön tehtävään.

Rakennusprojektipäällikön CV

Tärkeimmät asiat

Tässä on top 10 tärkeintä vinkkiä ja niksiä rakennusprojektipäällikön ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Kohdenna ansioluettelo tehtävään: Täsmennä ansioluettelosi jokainen osio ja saavutukset vastaamaan rakennusprojektipäällikön työtehtäviä ja vaatimuksia.
 • Korosta relevanttia työkokemusta: Esittele aiemmat rakennusprojektit tai vastaavat työtehtävät, joissa olet toiminut projektin johtotehtävissä tai vastannut projektien toteutuksesta.
 • Osoita projektinhallintataidot: Painota projektinhallintataitojasi, kuten aikataulutusta, budjetointia, riskienhallintaa ja tiiminhallintaa. Anna konkreettisia esimerkkejä onnistuneista projektien läpiviennistä.
 • Korosta viestintätaitoja: Rakennusprojektipäällikön työssä on tärkeää kommunikoida tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa. Kerro ansioluettelossa viestintätaidoistasi ja kyvystäsi selittää teknisiä asioita selkeästi.
 • Esittele tuloksia: Korosta saavutuksiasi aikaisemmissa projekteissa, kuten aikataulujen saavuttamista, budjettitavoitteiden täyttämistä ja laadun parantamista. Käytä konkreettisia lukuja ja faktoja.
 • Mainitse sertifikaatit ja koulutukset: Jos sinulla on relevantteja sertifikaatteja tai koulutuksia, mainitse ne ansioluettelossa. Ne osoittavat ammattitaitoasi ja sitoutumistasi jatkuvaan kehittymiseen alalla.
 • Vahvista tiimityöskentelytaitojasi: Korosta kykyäsi johtaa tiimiä ja tehdä yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Kerro ansioluettelossa onnistumisistasi tiimityössä ja konfliktien ratkaisemisessa.
 • Mainitse tekniset taidot: Rakennusprojektipäällikön roolissa tarvitaan usein tiettyjä teknisiä taitoja, kuten tietämystä rakennusmateriaaleista, rakennuslainsäädännöstä tai rakennusalan ohjelmistoista. Mainitse nämä taidot ansioluettelossa.
 • Painota johtamistaitoja: Korosta kykyäsi johtaa ja motivoida tiimiä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Kerro esimerkkejä johtamistilanteista, joissa olet onnistunut luomaan tehokkaan työympäristön.
 • Pidä ansioluettelo selkeänä ja ammattimaisena: Varmista, että ansioluettelo on hyvin jäsennelty, helppolukuinen ja visuaalisesti houkutteleva. Käytä ammattimaisia fontteja ja värejä, ja tarkista, että kirjoitusvirheet ja kieliopilliset virheet ovat poissa.

Voit lukea blogistamme lisäksi virheistä, joita ansioluettelossa tulisi välttää.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja tulisi sisällyttää rakennusprojektipäällikön ansioluetteloon?

Rakennusprojektipäällikön ansioluetteloon tulisi sisällyttää perustiedot, kuten henkilötiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, taidot ja saavutukset, sertifikaatit tai kurssit sekä mahdolliset lisäosiot, kuten harrastukset tai vapaaehtoistyökokemus.

Kuinka pitkä rakennusprojektipäällikön ansioluettelon tulisi olla?

Rakennusprojektipäällikön ansioluettelon tulisi olla selkeä ja tiivis, mutta sisältää kuitenkin tarvittavat tiedot. Yleisesti ottaen suositeltava pituus on yksi tai kaksi sivua, jotta rekrytoija voi helposti hahmottaa hakijan osaamisen ja kokemuksen.

Kuinka korostan relevanttia työkokemusta ansioluettelossa?

Korosta relevanttia työkokemusta ansioluettelossa painottamalla aiempia työtehtäviä, joissa olet toiminut rakennusprojektien johtotehtävissä tai vastannut projektien toteutuksesta. Mainitse myös saavutuksia ja konkreettisia tuloksia, kuten onnistuneita projektien läpiviennin, aikataulujen saavuttamisen tai kustannustehokkuuden parantamisen esimerkkejä.

Pitäisikö minun mainita kaikki koulutukseni ansioluettelossa?

Koulutustietojen sisällyttäminen ansioluetteloon riippuu niiden relevanssista. Painota erityisesti rakennusalalla suoritettuja koulutuksia, sertifikaatteja tai kurssit, jotka liittyvät suoraan rakennusprojektipäällikön tehtäviin. Muut yleiset koulutukset voi mainita lyhyesti tai jättää pois, jos ne eivät ole merkittäviä kyseiselle tehtävälle.

Miten korostan projektinhallintataitojani ansioluettelossa?

Korosta projektinhallintataitojasi ansioluettelossa painottamalla kykyäsi aikatauluttaa, budjetoida, seurata ja hallita riskejä projekteissa. Anna konkreettisia esimerkkejä onnistuneista projektien läpiviennistä, käytetyistä menetelmistä tai työkaluista, ja mainitse mahdolliset sertifikaatit tai kurssit projektinhallinnasta.

Kuinka vahvistan viestintä- ja tiimityöskentelytaitojani ansioluettelossa?

Korosta viestintä- ja tiimityöskentelytaitojasi ansioluettelossa kertomalla kokemuksesta erilaisten sidosryhmien kanssa, kuten rakennusalan ammattilaisten, asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa. Mainitse kykysi toimia tiimissä, johtaa tai motivoida muita ja ratkaista mahdollisia konflikteja.

Onko lisäosioista hyötyä rakennusprojektipäällikön ansioluettelossa?

Lisäosiot, kuten harrastukset tai vapaaehtoistyökokemus, voivat antaa lisätietoa persoonallisuudestasi ja muista taidoista, jotka voisivat olla hyödyllisiä rakennusprojektipäällikön tehtävässä. Kuitenkin, jos ansioluettelosi on jo riittävän kattava ja työkokemus painottuu, voit harkita jättämistä pois tai mainita ne lyhyesti.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni