Key account manager CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa lukemaan artikkelia key account managerin CV oppaasta! Key account managerin rooli on erittäin tärkeä monissa yrityksissä, sillä he vastaavat yrityksen tärkeimmistä asiakkaista ja ovat avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Key account managerin CV esimerkki

Sirkka Saarinen
Aurorankatu 12 B 27, 00100 Helsinki
sirkka.saarinen@email.com
040 123 4567

Tiivistelmä

Asiakaslähtöinen ja tuloshakuinen key account manager, jolla on yli 5 vuoden kokemus myynnistä ja asiakassuhteiden hallinnasta. Olen työskennellyt eri aloilla, kuten teollisuudessa, palvelualalla ja kuluttajatuotteissa. Olen erinomainen neuvottelija, tiimipelaaja ja kykenevä johtamaan monimutkaisia projekteja. Olen suorittanut tradenomin tutkinnon X-amk:ssa.

Työkokemus

Key Account Manager, Tekninen teollisuus Oy, Helsinki
maaliskuu 2020 - nykyinen

 •  Vastuullinen yhtiön tärkeimpien asiakkuuksien hallinnasta
 •  Johtaa monimutkaisia projekteja ja edistää myyntiä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa
 •  Kasvattanut yhtiön myyntiä 15% viimeisen 2 vuoden aikana
 •  Kehittänyt uusia strategioita ja työkaluja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi


Key Account Manager, Markkina-palvelut Oy, Tampere
heinäkuu 2018 - helmikuu 2020

 •  Vastuussa useiden tärkeiden asiakkaiden hallinnasta ja uusien asiakkuuksien hankkimisesta
 •  Kasvatti myyntiä 20% yli vuoden aikana
 •  Johti tiimiä, joka voitti "Paras asiakaspalvelu" -palkinnon vuonna 2019
 •  Kehitti uusia liiketoimintamalleja, jotka lisäsivät yhtiön kannattavuutta


Account Manager, Aito-yritys Oy, Helsinki
toukokuu 2015 - kesäkuu 2018

 •  Vastasi tärkeimmistä asiakkuuksista ja uusien asiakassuhteiden hankkimisesta
 •  Kasvatti myyntiä 10% ensimmäisen vuoden aikana
 •  Kehitti uusia myynnin ja markkinoinnin strategioita, jotka lisäsivät yhtiön näkyvyyttä
 •  Voitti "Paras myyntitiimi" -palkinnon vuonna 2016


Koulutus

Tradenomin tutkinto, X-amk, Helsinki (2012-2015)

Taidot

 •  Erinomainen neuvottelu- ja myyntitaito
 •  Hyvät viestintätaidot, sekä suomeksi että englanniksi
 •  Kyky johtaa ja motivoida tiimiä
 •  Kyky hallita monimutkaisia projekteja
 •  Yhteistyökyky ja asikaspalvelutaidot


Harrastukset

Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa, kuten lenkkeilyä ja joogaa. Pidän myös matkustamisesta ja uusien kulttuurien kokemisesta. Olen aktiivinen yhteisön jäsen ja vapaaehtoistyöntekijä paikallisessa eläinsuojeluyhdistyksessä.

Lisätiedot

 •  Kielitaito: Suomi (natiivi), Englanti (sujuva), Ruotsi (sujuva)
 •  Ajokortti: B
 •  Kutsuttavissa haastatteluun ja suositukset saatavilla pyydettäessä
 •  Kielitaito: Suomi (natiivi), englanti (sujuva), Ruotsi (natiivi)

Key account managerin työ edellyttää vahvoja myynnillisiä taitoja, asiakaslähtöistä ajattelutapaa, yhteistyökykyä ja kykyä ratkaista ongelmia. Siksi on tärkeää, että key account managerin CV antaa hyvän kuvan hakijan taidoista, kokemuksesta ja kyvyistä.

Tämä artikkeli tarjoaa vinkkejä siitä, mitä tulisi sisällyttää key account managerin CV:hen, jotta se erottuisi joukosta. CV:ssä tulisi tuoda esiin oma myyntiosaaminen ja menestys, joka on saavutettu aikaisemmissa työpaikoissa. Tämä voi sisältää myynnin kasvattamisen, uusien asiakkuuksien hankkimisen tai vanhojen asiakassuhteiden kehittämisen.

Key account managerin CV:n tulisi korostaa omaa myyntiosaamista, asiakaslähtöisyyttä, yhteistyökykyä, kykyä ratkaista ongelmia sekä olla selkeä ja visuaalisesti miellyttävä. Muista räätälöidä CV vastaamaan hakijan henkilökohtaisia taitoja ja kokemusta, jotta se erottuu joukosta ja auttaa hakijaa saamaan halutun key account managerin roolin.

Key Account Manager CV

Mikä on key account managerin ansioluettelo

Key account managerin CV on merkittävä dokumentti, joka antaa rekrytoijalle ensimmäisen käsityksen hakijasta ja hänen kyvyistään menestyä key account managerin roolissa. CV:n tarkoituksena on kertoa hakijan koulutuksesta, kokemuksesta, taidoista ja saavutuksista, jotka ovat olennaisia key account managerin tehtävässä.

On tärkeää, että hakija pystyy erottamaan itsensä muista hakijoista ja osoittamaan, miksi hän on paras valinta tehtävään. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa niitä taitoja, joita tarvitaan menestyksekkäässä key account manager -roolissa. Näihin taitoihin kuuluvat esimerkiksi vahvat vuorovaikutus-, neuvottelu-, asiakassuhde- ja tiimityöskentelytaidot.

Myös hakijan työkokemus ja saavutukset ovat tärkeitä tekijöitä key account managerin CV:ssä. Hakijan tulisi kertoa tarkasti aikaisemmista työtehtävistään ja vastuistaan, sekä osoittaa millaisia tuloksia hän on saavuttanut aiemmissa rooleissaan. Saavutusten kertominen osoittaa, että hakija pystyy saavuttamaan tavoitteita ja menestymään key account managerin tehtävässä.

Lisäksi hakijan on tärkeää osoittaa, että hänellä on kyky sopeutua erilaisiin asiakasympäristöihin ja kyky oppia uutta. Key account managerin tehtävässä tarvitaan usein joustavuutta, nopeaa päätöksentekokykyä ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Hakijan tulisi kertoa, miten hän on aiemmin sopeutunut uusiin tilanteisiin ja miten hän on onnistunut oppimaan uusia taitoja ja soveltamaan niitä käytännössä.

Hakijan CV:n tulee olla selkeä ja helposti luettava. CV:n muotoilu ja ulkoasu voivat myös vaikuttaa hakijan ensivaikutelmaan rekrytoijasta. Huolellisesti laadittu CV voi erottaa hakijan joukosta ja nostaa hänen mahdollisuuksiaan päästä key account managerin tehtävään.

Miten erottua joukosta?

Key account manager on yksi tärkeimmistä rooleista myynnin ja asiakassuhteiden hallintaan tähtäävistä yrityksissä. Kuitenkin monilla yrityksillä on useita key account maneja, joten miten erottua joukosta ja menestyä tehtävässä?

Yksi tapa erottua key account managerina on osoittaa omaa asiantuntijuuttaan ja tietämystään asiakkaan liiketoiminnasta ja toimialasta. Tämä edellyttää tutkimusta ja valmistautumista ennen tapaamisia asiakkaiden kanssa. Key account managerin tulee ymmärtää asiakkaan haasteet ja tavoitteet, ja miten heidän tarpeitaan voidaan parhaiten palvella.

Toinen tapa erottua on rakentaa vahvoja henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin. Key account managerin tulee olla läsnä, kuunnella ja ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Heidän tulee myös olla proaktiivisia ja tarjota asiakkaille uusia ideoita ja ratkaisuja heidän haasteisiinsa.

Lisäksi key account managerin tulee olla erinomainen tiimipelaaja. Heidän tulee olla hyviä kommunikoimaan sisäisesti ja yhteistyössä muiden myynti- ja tukitiimien kanssa varmistaakseen, että asiakkaan tarpeet täyttyvät.

Key account managerin pitäisi olla joustava ja sopeutuva. Heidän tulee pystyä nopeasti reagoimaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. Tämä edellyttää myös kykyä priorisoida tehtäviä ja hallita aikaa tehokkaasti.

Menestyvän key account managerin tulee olla asiantuntija, joka tuntee asiakkaan liiketoiminnan, rakentaa vahvoja henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin, toimii tiimipelaajana ja on joustava ja sopeutuva. Näiden ominaisuuksien yhdistelmä auttaa key account manageria menestymään roolissaan ja erottumaan joukosta.

Entä jos ei ole kokemusta?

Jos henkilöllä ei ole vielä kokemusta key account managerin tehtävästä, hänen tulisi keskittyä korostamaan muita taitoja ja kokemuksia, jotka voivat auttaa menestymään tehtävässä. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi vahva vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, asiakaspalvelukokemus, hyvät tiimityöskentelytaidot, johtamistaidot tai myyntiosaaminen.

Hakijan tulisi myös korostaa vahvuuksiaan, jotka voisivat auttaa menestymään key account managerin tehtävässä, kuten esimerkiksi analyyttiset taidot, strateginen ajattelu ja kyky sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Lisäksi hakijan tulisi korostaa koulutusta tai muita projekteja, joissa hän on oppinut tärkeitä taitoja ja saavuttanut merkittäviä tuloksia.

Vaikka kokemusta ei vielä olisikaan, hakijan tulisi osoittaa motivaationsa ja kiinnostuksensa key account managerin tehtävää kohtaan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi kertomalla, miksi hän haluaa työskennellä kyseisellä alalla ja miten hän on valmistautunut kyseiseen tehtävään. Hakijan tulisi myös osoittaa, että hän on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään tulevassa tehtävässä.

Ulkoasu ja muotoilu

Key account managerin ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, miten hyvin hakija erottuu muista hakijoista. Siksi ansioluettelon suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa fontin valintaan, otsikointiin, tiedon järjestelyyn ja värien käyttöön.

Ammattimaisen fontin käyttö on hyvä tapa aloittaa ansioluettelon muotoilu, sillä se luo selkeän ja helposti luettavan vaikutelman. Otsikoiden ja alaotsikoiden käyttö auttaa järjestämään tiedot selkeästi ja tekee ansioluettelosta visuaalisesti houkuttelevan.

Värien käyttöä tulisi harkita tarkkaan, sillä liiallinen käyttö voi haitata lukijan keskittymistä. Yleensä onkin suositeltavaa käyttää neutraaleja värejä, kuten mustaa, harmaata ja valkoista.

Ansioluettelon rakenne tulisi suunnitella siten, että tärkeimmät tiedot, kuten hakijan nimi, yhteystiedot, koulutus ja työkokemus, ovat helposti löydettävissä ja sijoitettu ylös ansioluetteloon. Tämä tekee ansioluettelosta selkeän ja helposti luettavan.

Kielenkäytössä on hyvä käyttää selkeää ja ytimekästä tyyliä, joka kuvaa hakijan saavutuksia ja taitoja mahdollisimman tehokkaasti. Ansioluettelon tulisi olla tiivis ja helposti luettava, jotta lukija saa nopeasti käsityksen hakijan taidoista ja kokemuksesta.

Hakijan tulisi kiinnittää huomiota ansioluettelon ulkoasuun ja varmistaa sen yhtenäisyys ja ammattimaisuus. Samanlainen fontti, värimaailma ja otsikointi koko ansioluettelon ajan luovat selkeän ja ammattimaisen kokonaisuuden, joka auttaa erottumaan muista hakijoista. Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti muotoiltu ansioluettelo voi olla ratkaiseva tekijä, kun rekrytoiva taho valitsee sopivaa hakijaa.

key account manager cv

Yhteystiedot

Yhteystietojen osuus key account managerin ansioluettelossa on tärkeä, sillä se antaa rekrytoivalle taholle mahdollisuuden ottaa yhteyttä hakijaan. Hakijan tulisi varmistaa, että hänen yhteystietonsa ovat selkeät ja ajan tasalla.

Yhteystiedot tulisi sisällyttää ansioluettelon alkuun, yleensä ensimmäiseksi tai toiseksi kohdaksi. Tärkeimmät yhteystiedot ovat hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli hakijalla on verkkosivusto, LinkedIn-profiili tai muu vastaava verkko-osoite, niiden lisääminen ansioluetteloon voi olla hyödyllistä.

Hakijan nimen tulisi olla selvästi näkyvissä ja isolla fontilla kirjoitettu, jotta se erottuu muusta tekstistä. Osoitteen voi kirjoittaa lyhyesti ilman postinumeroa tai kaupunkia, jos tila ansioluettelossa on rajallinen. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite tulisi kirjoittaa selkeästi ja tarkistaa niiden oikeinkirjoitus huolellisesti. Mikäli hakijalla on useita puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita, voi olla hyödyllistä valita niistä ne, joita haluaa käyttää työnhaussa.

On myös tärkeää huolehtia siitä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla. Mikäli hakija on muuttanut tai vaihtanut puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, tulisi nämä päivittää ansioluetteloon välittömästi.

Yhteystietojen lisäksi hakija voi lisätä ansioluetteloon myös muita asioita, kuten henkilökohtaisen profiilikuvan tai linkin verkkosivustolle. Mikäli hakijalla on erityistaitoja tai kokemusta, joita haluaa korostaa, voi niitä mainita myös yhteystietojen yhteydessä. Yhteystietojen tarkoituksena on kuitenkin lähinnä tarjota rekrytoivalle taholle helppo tapa ottaa yhteyttä hakijaan, joten tietojen tulisi olla lyhyitä ja ytimekkäitä.

Tiivistelmä tai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat yleensä kaksi ensimmäistä kohtaa key account managerin ansioluettelossa. Tiivistelmä kertoo lyhyesti hakijan ammatillisesta taustasta ja osaamisesta, kun taas tavoite ilmaisee, millaisia työtehtäviä hakija on hakemassa.

Tiivistelmä auttaa rekrytoivaa tahoa saamaan nopean yleiskuvan hakijasta ja hänen ammatillisesta osaamisestaan. Tiivistelmän tarkoitus on houkutella rekrytoiva taho lukemaan ansioluettelon tarkemmin ja tutustumaan hakijan kokemukseen ja saavutuksiin.

Tavoite puolestaan auttaa hakijaa kohdentamaan työnhaun tiettyyn tehtävään tai alan. Tavoite kannattaa kirjoittaa selkeästi ja ytimekkäästi, jotta rekrytoiva taho ymmärtää heti, minkä tyyppisiä tehtäviä hakija hakee. Hyvä tavoite auttaa myös hakijaa kohdentamaan ansioluettelonsa juuri tiettyyn tehtävään tai yritykseen, mikä voi parantaa hakijan mahdollisuuksia päästä haastatteluun.

Key account managerin tulisi miettiä tarkasti, kumpaa hän haluaa käyttää, tiivistelmää vai tavoitetta, vai molempia. Tärkeintä on, että ansioluettelo on selkeä ja helppolukuinen, joten jos hakijalla on paljon kokemusta ja saavutuksia, tiivistelmä saattaa olla parempi vaihtoehto. Jos hakija sen sijaan hakee tiettyyn tehtävään, tavoite voi auttaa kohdentamaan hakemuksen paremmin.

Hyvät esimerkit tiivistelmästä ovat ytimekkäitä, informatiivisia ja houkuttelevia. Niissä kiteytetään lyhyesti henkilön kokemus, taidot ja tavoitteet sekä painotetaan erityisiä saavutuksia tai merkittäviä projekteja. Esimerkiksi:

Oikein
"Tuloksellinen ja kokenut avainasiakaspäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus kansainvälisestä myynnistä ja asiakaspalvelusta. Erityisesti onnistunut kasvattamaan merkittävästi myyntiä ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä avainasiakkuuksissaan. Tavoitteeni on jatkaa menestyksekkäänä tiimipelaajana ja tuoda lisäarvoa asiakkaille."

Huonot esimerkit taas voivat olla liian yleisiä, epämääräisiä tai jopa itsestäänselvyyksiä. Esimerkiksi:

Väärin
"Kokemusta avainasiakaspäällikkönä. Tavoitteeni on löytää haastava ja palkitseva työpaikka."

Tavoitteiden osalta on tärkeää, että ne ovat realistisia ja mitattavissa. Key account managerin tavoitteiden tulisi liittyä myyntiin, asiakaspalveluun ja suhteiden rakentamiseen. Esimerkiksi:

Oikein
"Tavoitteeni on kasvattaa myyntiä 20% avainasiakkuuksissa ensimmäisen vuoden aikana uudessa työpaikassani ja kehittää strategioita asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Tavoitteenani on myös luoda vahvat ja pitkäaikaiset suhteet avainasiakkaisiin."

Tärkeintä on, että key account managerin tavoitteet ovat selkeitä ja tukevat työtehtävien ja yrityksen tavoitteita.

Huono esimerkki tavoitteesta voisi olla esimerkiksi:

Väärin
"Tavoitteenani on saada hyvä palkka ja paljon lomaa."

Tämä tavoite on epäspesifinen, epäselvä eikä kerro mitään kyseisen henkilön kyvyistä tai tavoitteista urallaan. Se myös antaa vaikutelman, että henkilön tärkein motivaattori on vain raha ja vapaa-aika, mikä ei ole kovin houkuttelevaa työnantajille.

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osista ansioluettelossa, kun haetaan key account managerin tehtävää. Se kertoo työnantajalle, millaisia taitoja ja kokemuksia hakijalla on ennestään, ja millaisia tuloksia hän on saavuttanut aiemmissa työpaikoissaan. Tässä osiossa käydään läpi, mitä tietoja työkokemuksesta kannattaa tuoda esiin ansioluettelossa ja mitä huomioitavia seikkoja siinä on.

Ensimmäiseksi kannattaa tuoda esiin aiemmat työnantajat ja työtehtävät aikajärjestyksessä, aloittaen viimeisimmästä ja päättyen vanhimpaan. Jokaisen työpaikan kohdalla kannattaa mainita yrityksen nimi, toimiala, työtehtävät ja ajanjakso, jonka ajan kyseisessä yrityksessä on työskennellyt.

Tärkeää on myös kertoa, mitä tuloksia on saavuttanut aiemmissa työpaikoissaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi myyntitavoitteiden saavuttamista, uusien asiakassuhteiden luomista tai vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä. Tärkeintä on tuoda esiin se, mitä lisäarvoa henkilö on tuonut yritykselle.

Hyvä esimerkki:

Oikein
Key Account Manager, XYZ Oy, Helsinki (2017-2022)
 • Hoidin yhtiön merkittävimpiä asiakkuuksia, joiden vuotuinen liikevaihto oli yhteensä 15 miljoonaa euroa
 • Vastasin asiakkuuksien hoidosta yhdessä myyntitiimin kanssa, johon kuului kolme henkilöä
 • Kehitin uusia strategioita ja toimintamalleja asiakkuuksien parantamiseksi ja kasvattamiseksi
 • Osallistuin myyntitiimin koulutukseen ja rekrytointiin

Huono esimerkki:

Väärin
Key Account Manager, ABC Oy, Tampere (2019-2021)
 • Hoidin asiakkuuksia ja vastasin niiden kasvattamisesta
 • Tein yhteistyötä myyntitiimin kanssa

Tämä esimerkki ei kerro tarpeeksi tarkasti, millaisia asiakkuuksia on hoidettu, miten paljon vastuuta on ollut ja mitä konkreettisia tuloksia on saavutettu. Lisäksi kuvailu on liian yleisluontoinen, eikä anna tarpeeksi tietoa siitä, millaisia taitoja ja osaamista henkilöllä on.

Key Account Manager CV

Koulutus

Key Account Managerin koulutusosa tulee myös mainita ansioluettelossa. Tämä antaa työnantajalle käsityksen hakijan koulutustasosta ja siitä, onko hakijalla tarvittava koulutus kyseiseen tehtävään.

Tärkeintä on mainita korkeakoulututkinto, kuten esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri. Lisäksi kannattaa mainita erityisesti myynnin ja markkinoinnin kursseista tai koulutuksista, joissa on käsitelty asiakkuuksien hallintaa, neuvottelutaitoja, strategista suunnittelua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Hyvä esimerkki:

Oikein
 • Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu (2015-2020)
 • Asiakkuudenhallinnan erikoisammattitutkinto, Suomen Ammattikorkeakoulut (2021)

Huono esimerkki:

Väärin
 • Peruskoulun jälkeinen koulutus

Tämä esimerkki ei anna tarpeeksi tietoa hakijan koulutustasosta eikä kerro, millaisia taitoja ja osaamista hakijalla on. Tällainen esimerkki voi jäädä huomiotta ja heikentää mahdollisuutta saada haastatteluun.

Taidot

key account managerin työ on monipuolista ja edellyttää erilaisia taitoja menestyäkseen. Yksi tärkeimmistä taidoista on kyky kommunikoida tehokkaasti ja rakentaa luottamussuhde asiakkaisiin. Key account managerin tulee olla erittäin hyvä kuuntelija ja kykenevä ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja toiveita. Tämän lisäksi heidän tulee pystyä selittämään yrityksen ratkaisuja ja tuotteita selkeästi ja ymmärrettävästi asiakkaille.

Kovat taidot, kuten myyntitaito, markkinointiosaaminen, numerotaito ja analyyttiset taidot, ovat myös tärkeitä key account managerin työssä. Heidän tulee pystyä käsittelemään tietoa, arvioimaan taloudellisia riskejä ja hyötyjä sekä tekemään päätöksiä asiakkaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Lisäksi heidän tulee olla taitavia hallitsemaan useita projekteja ja tehtäviä samanaikaisesti.

Pehmeät taidot ovat myös erittäin tärkeitä key account managerin työssä. Heidän tulee olla tiimipelaajia, joilla on kyky johtaa tiimiä ja yhteistyötä muiden osastojen kanssa. Heidän tulee pystyä työskentelemään paineen alla ja käsittelemään konflikteja tehokkaasti. Hyvät viestintätaidot ovat myös tärkeitä, jotta voidaan varmistaa, että tiimi toimii yhtenäisesti ja kommunikoi tehokkaasti asiakkaiden kanssa.

Hyvä esimerkki taidoista ansioluettelossa voisi olla esimerkiksi:

Oikein
"Erinomainen kommunikaatio- ja neuvottelutaidot, sekä kyky rakentaa pitkäaikaisia ​​suhteita asiakkaiden kanssa. Vahva markkinointiosaaminen ja kyky analysoida taloudellisia riskejä ja hyötyjä. Loistava kyky hallita useita projekteja ja tehtäviä samanaikaisesti."

Huono esimerkki taidoista ansioluettelossa voisi olla esimerkiksi:

Väärin
"Osaan puhua sujuvasti suomea ja englantia, sekä käyttää Microsoft Officea."

Tämä esimerkki on liian yleinen ja ei kerro tarpeeksi key account managerin vaatimista monipuolisista taidoista.

Tässä on lista taidoista, joita key account manager voisi käyttää ansioluettelossaan:

Kovat taidot:

 • Asiakaskeskeisyys: kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja toiveita sekä rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita.
 • Myyntiosaaminen: kyky myydä tuotteita ja palveluita sekä neuvotella sopimuksista ja hinnoista.
 • Projektinhallinta: kyky suunnitella, toteuttaa ja valvoa projekteja aikataulun ja budjetin puitteissa.
 • Tietotekniikkaosaaminen: kyky käyttää tietokoneohjelmia, kuten CRM-järjestelmiä ja MS Officea.
 • Analyyttinen ajattelu: kyky kerätä ja analysoida dataa ja käyttää sitä liiketoiminnan päätöksenteossa.
 • Taloudellinen ymmärrys: kyky ymmärtää liiketoiminnan taloudellisia näkökohtia ja budjetointia.

Pehmeät taidot:

 • Viestintätaidot: kyky kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
 • Tiimityöskentely: kyky työskennellä yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja edistää yhteistyötä.
 • Johtamistaidot: kyky johtaa ja ohjata tiimiä sekä antaa palautetta ja motivoida työntekijöitä.
 • Ongelmanratkaisutaidot: kyky tunnistaa ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja.
 • Joustavuus: kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja työskennellä joustavasti.
 • Itsenäinen työskentely: kyky työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuu omasta työstään.

Huomioi, että tämä ei ole täydellinen lista, ja key account managerin taitojen tulee aina heijastaa hänen omia vahvuuksiaan ja kokemustaan.

Key Account Manager CV

Lisäosiot

Lisäosio on tärkeä osa ansioluetteloa, joka voi erottaa sinut muista hakijoista. Tämä osio antaa sinulle mahdollisuuden kertoa enemmän itsestäsi ja osoittaa, että olet hyvin pyrkinyt kehittämään taitojasi ja hankkinut muita kokemuksia.

Hyvä lisäosa on "Kielitaito", joka sisältää luettelon kaikista kielistä, joita puhut, sekä taitotason, jolla voit puhua kyseistä kieltä. Tämä on erittäin hyödyllinen lisäys, varsinkin jos haet kansainvälisiin yrityksiin tai toimintoihin.

Toinen yleinen lisäosa on "Sertifikaatit ja koulutus", joka sisältää luettelon kaikista kursseista, koulutuksista ja sertifikaateista, joita olet suorittanut. Tämä osoittaa, että olet halukas investoimaan aikaa ja vaivaa oman ammattitaitosi kehittämiseen ja osoittamaan, että olet pätevä kyseisellä alalla.

"Harrastukset ja vapaa-aika" -osio voi olla hyödyllinen lisäys, jos harrastuksesi ovat jollain tavalla yhteydessä työhösi tai osoittavat tiettyjä taitoja, kuten tiimityötä tai johtajuutta. Tämä voi myös auttaa osoittamaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten sitkeyttä, joka voi olla arvokas ominaisuus työpaikassa. Tulee muistaa, että tämä osio ei ole pakollinen ja sitä tulisi käyttää harkiten.

Lisäosien lisääminen ansioluetteloon voi olla hyödyllistä, mutta vain jos ne ovat asianmukaisia ja tukemaan työkokemustasi ja taitojasi. Lisäosien käyttöä tulisi harkita huolellisesti, ja niitä tulisi käyttää vain silloin, kun ne lisäävät arvoa ja parantavat ansioluettelosi vaikutelmaa.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työhakemusta, sillä se antaa hakijalle mahdollisuuden kertoa lisää itsestään ja miksi hän on sopiva kyseiseen tehtävään. Key account managerin saatekirjeen tulisi olla lyhyt, ytimekäs ja herättää rekrytoijan mielenkiinnon.

Saatekirjeen aloitus on tärkeä, sillä sen avulla hakija saa ensivaikutelman rekrytoijasta. Tärkeintä on aloittaa kirje henkilökohtaisella tervehdyksellä, jossa mainitaan vastaanottajan nimi. Tämä osoittaa, että hakija on tutustunut työpaikkaan ja on kiinnostunut juuri tästä tehtävästä.

Seuraavaksi hakijan tulisi kertoa lyhyesti itsestään ja kokemuksestaan. On tärkeää korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiselle työpaikalle. Saatekirjeen tarkoituksena on herättää rekrytoijan mielenkiinto ja saada hänet haluamaan tietää lisää hakijasta.

Lopuksi hakija voi mainita, miksi hän on kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja yrityksestä, ja mitä hän voisi tuoda mukanaan tiimiin. Hakija voi myös mainita aikataulustaan ja siitä, milloin hän on käytettävissä.

Hyvä saatekirje on selkeä, napakka ja motivoiva. Se osoittaa hakijan motivaation ja kiinnostuksen kyseistä työpaikkaa kohtaan, sekä sen, miksi hän on sopiva valinta tehtävään. Saatekirjeen avulla hakija voi erottua muista hakijoista ja saada kutsun haastatteluun.

Huono saatekirje sen sijaan voi olla liian pitkä, epäselvä tai epäammattimainen. Se voi myös olla liian yleisluonteinen eikä vakuuta rekrytoijaa hakijan soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Huonosti kirjoitettu saatekirje voi jopa vähentää hakijan mahdollisuuksia saada työpaikka.

Ansioluettelon tärkeimmät kohdat

 • Henkilökohtaiset tiedot: Sisällytä koko nimesi, yhteystietosi ja ammatilliset sosiaalisen median profiilisi.

 • Ammatillinen yhteenveto: Esitä lyhyt katsaus kokemuksestasi, taidoistasi ja saavutuksistasi, jotka liittyvät hakemaasi tehtävään.

 • Työkokemus: Luettele työhistoriasi käänteisessä aikajärjestyksessä ja mainitse työnimikkeet, yritysten nimet, työpäivämäärät sekä tärkeimmät vastuualueet ja saavutukset.

 • Koulutus ja pätevyys: Kerro yksityiskohtaisesti koulutustaustasi, mukaan lukien asiaankuuluvat kurssit, todistukset ja tutkinnot.

 • Taidot: Korosta keskeisiä taitojasi, kuten teknisiä taitoja, suoria taitoja ja kielitaitoa, jotka on räätälöity työnkuvauksen mukaan.

 • Saavutukset: Esittele saavutuksesi, kuten palkinnot, sertifikaatit ja onnistuneet projektit.

 • Referenssit: Liitä mukaan vähintään kaksi ammatillista referenssiä, jotka voivat todistaa taitosi ja työmoraalisi.

 • Muokkaa ansioluetteloasi: Räätälöi ansioluettelosi kutakin työhakemusta varten ja korosta tehtävän kannalta olennaisimpia taitoja ja kokemuksia.

 • Muotoilu ja tyyli: Varmista, että ansioluettelosi on helppolukuinen, hyvin järjestetty ja visuaalisesti houkutteleva, ja käytä selkeää ja ammattimaista fonttia ja ulkoasua.

 • Oikoluku: Tarkista ansioluettelosi kielioppi-, oikeinkirjoitus- ja välimerkkivirheiden varalta ja pyydä jotakuta muuta tarkastamaan se palautetta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkä ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelon pituuden tulisi olla yhdestä kahteen sivua.

Mikä on paras fontti ansioluettelon kirjoittamiseen?

Selkeä ja helposti luettava fontti, kuten Arial, Calibri tai Times New Roman, ovat suosittuja valintoja.

Mitä tietoja ansioluetteloon tulisi sisällyttää?

Ansioluetteloon tulisi sisällyttää henkilötiedot, koulutus- ja työkokemus, taidot ja saavutukset, ja muut lisätiedot, kuten harrastukset.

Pitäisikö ansioluettelon olla muokattu eri työhakemuksia varten?

Kyllä, ansioluettelo tulisi räätälöidä jokaiseen työpaikkaan, johon haetaan. Keskity taitoihin ja kokemukseen, jotka ovat merkityksellisiä kyseiselle työpaikalle.

Mikä on key account managerin palkka Suomessa?

Key account managerin palkka Suomessa riippuu kokemuksesta, vastuualueista ja työpaikasta. Keskimääräinen kuukausipalkka on noin 3 500 - 4 500 euroa brutto.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni